General Meetings

General Meetings of Stillfront Group AB (publ)

Kommande stämmor/Upcoming Meetings

Årsstämma/AGM 2018

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer att hållas 30 maj 2018  i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Aktieägare som önskar begära att ärende ska behandlas på årsstämman skall inkomma med anmälan om detta senast 25 april 2018 på e-postadress ir@stillfront.com.

The General meeting of the Shareholders will take place May 30, 2018 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Shareholders who which to submit issues for inclusion in the agenda of the General meeting should do so via e-mail to ir@stillfront.com at the latest April 25, 2018.

Genomförda stämmor/Held Meetings

Extra bolagsstämma 9 januari, 2018/
Extraordinary General Meeting January 9, 2017

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 9 januari 2018 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till nyemission samt yttranden och annan dokumentation inför stämman.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place January 9, 2018 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for a new share issue and other documentation for the general meeting.

Kallelse till extra bolagsstämma 9 jan 2018/Notice to Extra General Meeting January 9, 2018

Valberedningens förslag/Nomination Committee’s Proposal

Fullmaktsformulär/Form for Power of Attorney

Styrelsens förslag till beslut om nyemission/The Board’s Proposal for New Share Issue

Styrelsens redogörelse 13:6/The Board’s Report 13:6

Bilaga 1 till redogörelse 13:6/Appendix 1 to Report 13:6

Bilaga 2 till redogörelse 13:6/Appendix 2 to Report 13:6

Styrelsens redogörelse 13:7/The Board’s Report 13:7

Revisorns yttrande 13:6/The Auditor’s Statement 13:6

Revisorns yttrande 13:8/The Auditor’s Statement 13:8

Förslag till ny bolagsordning/Proposal for New Articles of Association

Förslag till ny bolagsordning (ändringsmarkerad)/Proposal for New Articles of Association (track changes)

Stillfront årsredovisning 2016

Stillfront Annual Report 2016

Information Memorandum 2017-12-21

Protokoll från extra stämma 2018-01-09 återfinns nedan.

Minutes from the EGM January 9, 2018 are provided below.

Protokoll/Minutes Extra Stämma/EGM 9 januari/January 9 2018 Stillfront Group AB (publ)

Årsstämma/AGM 2017

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 19 maj 2017 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till bemyndigande för emission av aktier och andra instrument, samt Stillfronts årsredovisning för 2016.

The General meeting of the Shareholders took place May 19, 2017 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for authorisation to issues share and other instruments, as well as Stillfront’s Annual Report for 2016.

Kallelse till stämma/Notice of AGM Stillfront Group AB (publ) 19 maj/May 19, 2017

Valberedningens förslag till Stillfront stämma 2017

Nomination Committee’s Proposal to Stillfront AGM 2017 

Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form Stillfront Group AB (publ)

Styrelsens förslag avseende bemyndigande till Stillfront stämma 2017

The Board’s proposal for authorisation Stillfront AGM 2017

Stillfront Årsredovisning 2016

Stillfront Annual Report 2016

Protokoll från bolagsstämma 2017-05-19 återfinns nedan.

Minutes from the AGM May 19, 2017 are provided below.

Protokoll/Minutes Stämma/AGM 19 maj/May 19 2017 Stillfront Group AB (publ)

Extra bolagsstämma 18 april, 2017/
Extraordinary General Meeting April 18, 2017

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 18 april 2017 kl 11.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse och ett fullmaktsformulär.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place April 18, 2017 at 11.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice, and a form for Power of Attorney.

Kallelse till extra bolagsstämma 18 april 2017/Notice to Extraordinary General Meeting April 18 2017 in Stillfront Group AB (publ)

Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form Stillfront Group AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag till stämman/The Board’s Proposal to the EGM Stillfront Group AB (publ) 2017-04-18

Villkor teckningsoptioner/Terms and Conditions Warrants Stillfront Group AB (publ) 2017-04-18

Styrelsens redogörelse/The Board’s Report Stillfront Group AB (publ) EGM 2017-04-18 inkl väs händelser

Stillfront – Yttrande 14-8/The Auditor’s Statement – 2017-03-30

Stillfront Årsredovisning 2015

Stillfront Annual Report 2015

Protokoll från extra bolagsstämma 2017-04-18 återfinns nedan.

Minutes from the EGM April 18, 2017 are provided below.

Protokoll Extra Bolagsstämma Stillfront Group AB (publ) 2017-04-17

Extra bolagsstämma 22 juni, 2016/
Extraordinary General Meeting June 22, 2016

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB hölls 22 juni 2016 kl 10.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelser samt revisorns yttranden avseende styrelsens redogörelser.
Ett fullmaktsformulär återfinns nedan.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place June 22, 2016 at 10.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice, the board’s complete proposal, the board’s reports and the auditor’s statements.
A form for Power of Attorney is provided below.

Kallelse till extra bolagsstämma 22 juni 2016/Notice to Extraordinary General Meeting June 22 2016

Styrelsens förslag/The board’s proposal

Styrelsens redogörelse 13:6/The board’s report 13:6

Styrelsens redogörelse 13:7/The board’s report 13:7

Revisorsyttrande 13:6/The auditor’s statement 13:6

Revisorsyttrande 13:8/The auditor’s statement 13:8

Fullmaktsformulär/Power of attorney form Stillfront Group AB (publ)

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-06-22 återfinns nedan.

Minutes from the EGM June 22, 2016 are provided below.

EGM Minutes 2016-06-22

Årsstämma/Notice AGM 2016

The General meeting of the Shareholders (Sw: Årsstämma) took place May 18, 2016 at 11.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please refer to the notice below. A form for Power of Attorney (Sw: Fullmakt) is provided below.

Kallelse till årsstämma:Notice to AGM 2016 in Stillfront Group AB (publ)

Fullmaktsformulär:Power of attorney form Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB (publ) Årsredovisning 2015

Stillfront Group AB (publ) Annual Report 2015

 

Management        Board of Directors      The Group    Articles of Association