Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2023

Stillfront Group’s Interim Report July – September 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the third quarter of 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2023

Stillfront announces that the conditions for the repurchase and the early redemption of outstanding bonds have been fulfilled

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp och förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer

Stillfront successfully issues new bonds of SEK 1 billion, announces results from the tender offer and gives conditional notice of early redemption of existing bonds

Stillfront Group överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2019/2024 obligationer

Stillfront Group contemplates issuance of new senior unsecured bonds and announces a conditional tender offer of its outstanding 2019/2024 bonds

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2023

Stillfront Group’s Interim Report April – June 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2023

Ändring av antal aktier och röster samt överlåtelse av egna aktier i Stillfront Group under juni 2023

Increased number of shares and votes and transfer of own shares in Stillfront Group during June 2023

Stillfront concludes share repurchase program

Stillfront slutför aktieåterköpsprogram

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2023

Announcement from the annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 11 May 2023

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2023

Stillfront Group’s Interim Report January – March 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2023

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2022

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022

Björn Tönne joins Stillfront Group as Chief Information Officer

Stillfront Group utnämner Björn Tönne som Chief Information Officer

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Stillfronts styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

The Board of Directors of Stillfront has resolved to exercise its authorisation to acquire own shares

Stillfront Group hosts Capital Markets Day and announces updated financial targets

Stillfront Group håller kapitalmarknadsdag och meddelar uppdaterade finansiella mål

Stillfront Group’s Full-Year Report 2022

Stillfront Groups bokslutskommuniké 2022

Inbjudan till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2023

Invitation to Stillfront’s Capital Markets Day 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the full-year results 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2022

Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval

Stillfront’s chair Jan Samuelson will not be available for re-election