Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp samt förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Stillfront överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande av 2021/2025 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen

Skiljeman har beslutat till Stillfronts fördel i skiljeförfarande med vissa säljare av Kixeye Inc.

Stillfronts valberedning föreslår att Maria Hedengren och Lars-Johan Jarnheimer utses till nya styrelseledamöter

Stillfronts bokslutskommuniké 2023

SBTi (Science Based Targets initiative) godkänner Stillfronts utsläppsminskningsmål

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2023

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2023

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp och förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer

Stillfront Group överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2019/2024 obligationer

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2023

Ändring av antal aktier och röster samt överlåtelse av egna aktier i Stillfront Group under juni 2023

Stillfront slutför aktieåterköpsprogram

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2023

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2023

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022

Stillfront Group utnämner Björn Tönne som Chief Information Officer

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfronts styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

Stillfront Group håller kapitalmarknadsdag och meddelar uppdaterade finansiella mål

Stillfront Groups bokslutskommuniké 2022

Inbjudan till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2022

Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under december 2022

Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helårsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Ändring i Stillfronts valberedning inför årsstämman 2023

Stillfront Group förlänger sin icke säkerställda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025

Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022

Stillfront Group utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall år 2022 och offentliggör ett nytt icke-säkerställt periodlån om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 12 maj 2022

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under februari 2022

Stillfront offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group den 23 februari 2022

Stillfront offentliggör villkoren för sin företrädesemission

Valberedningens förslag till styrelse i Stillfront

Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront Group utnämner Alexandre Salem till Senior Vice President Operations & Platforms

Presentation av Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront fullföljer förvärvet av Six Waves Inc. och emitterar 2 913 857 nya aktier

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront offentliggör uppdatering för Q4 2021

Stillfront förvärvar Six Waves Inc. och beslutar om en företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK

Stillfront förvärvar det mobila strategispelet Iron Throne: The Firstborn

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Stillfront Group utnämner Amy Lee till Senior Vice President Synergies & Operations

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2021, inklusive indikativ prognos för Q4 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under oktober 2021

Valberedningen utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Välkommen till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 4 oktober 2021

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Jawaker FZ LLC

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2021

Save the date: Stillfront anordnar kapitalmarknadsdag 17 november 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group förvärvar Jawaker och fortsätter expansionen i MENA-regionen samt avser inhämta ny finansiering

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2021, inklusive indikativ prognos för Q3 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för april – juni 2021

Tilläggsköpeskillingar för 2020 till säljarna av vissa tidigare förvärvade bolag har fastställts

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 juni 2021

Stillfront förvärvar det mobila rollspelet Crush Them All

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under maj 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Stillfront Group bedöms uppfylla noteringskraven för notering på Nasdaq Stockholm, publicerar prospekt och har ansökt om notering av bolagets aktier i samband med listbytet

Stillfront emitterar 1 500 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2021