Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också informeras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra så via email ir@stillfront.com. Förslag kan också lämnas via post till Stillfront Group, att: Valberedningen, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, Sweden. För att valberedningen ska kunna överväga förslagen konstruktivt bör dessa inkomma senast 1 februari, 2020.

Valberedning inför årsstämman 2019 bestod av följande ledamöter:

  • Kai Wawrzinek, representant för Laureus Capital, ordförande valberedningen,
  • Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder,
  • Niklas Johansson, representant för Handelsbanken Fonder
  • Jan Samuelson, ordförande Stillfront Group.