Stillfront Groups årsstämma antog 2019 en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 30 september 2019. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Stillfront Group har utsett valberedning för 2020.

Valberedningen för 2020 utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Kai Wawrzinek – Laureus Capital
  • Niklas Johansson – Handelsbanken Fonder, Ordförande valberedningen
  • Ossian Ekdahl – Första AP-fonden
  • Jan Samuelson, Stillfronts styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta via post till Stillfront Group, att: Valberedningen, Sveavägen 9, 5 tr, 111 57 Stockholm eller via email: valberedning@stillfront.com För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020.