Skip to content

Articles of Association

Stillfront’s Articles of Association is provided in its entirety below.

Bolagsordning för Stillfront Group AB (publ), org. nr. 556721-3078, fastställd på årsstämma den 11 maj 2021.

Articles of association for Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078, adopted at the annual general meeting on 11 May 2021.

§ 1.

Bolagets företagsnamn är Stillfront Group AB (publ).

The company’s business name is Stillfront Group AB (publ).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

The board shall have its seat in Stockholm municipality.

§ 3.

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, tillhandahållande och marknadsföring av (1) dator-, mobil- och konsolspel och (2) online-, community- och underhållningstjänster på Internet, samt därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly and through subsidiaries or through affiliated companies, joint ventures and other forms of cooperation, develop, provide and market (1) computer, mobile and video games and (2) online, community and entertainment services on the Internet and pursue activities related therewith.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 18 900 000 kronor och högst 75 600 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 18,900,000 and not more than SEK 75,600,000.

§ 5.

Antal aktier skall vara lägst 270 000 000 st. och högst 1 080 000 000 st.

The number of shares shall be not less than 270,000,000 and not more than 1,080,000,000

§ 6.

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 7.

Styrelsen skall bestå av 3 till 8 ordinarie ledamöter.

The board shall consist of 3 to 8 ordinary directors.

§ 8.

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

The company shall appoint 1-2 ordinary auditors with or without deputies.

§ 9.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of a general meeting shall be given through an announcement in the Swedish Official Gazette and by way of being published on the company’s website. Simultaneously, through advertisement in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet, information shall be provided that notice has been issued.

§ 10.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall, firstly, be registered in the transcript or other list reflecting the entire share register regarding the shareholdings the number of days prior to the meeting as set out in the Swedish Companies Act and, secondly, notify the company of their intention to attend the meeting not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be more than the number of days before the meeting as set out in the Swedish Companies Act.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders may be accompanied at the meeting by a maximum of two advisors, on condition that the shareholder notifies the company of the number of advisors in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 11.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

At the annual shareholders’ meeting the following matters shall be handled.

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Appointment of the chairman for the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  Approval of the voting register;
 3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
  Election of one or two persons to attest the minutes;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Examination on whether the meeting has been duly convened;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  Presentation of annual report and the auditor’s report and, if applicable, consolidated accounts and auditor’s report for the group;
 7. Beslut om
  – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  Resolution on
  – adopting of the profit and loss statement and the balance sheet and, if applicable, consolidated profit and loss statement and balance sheet,
  – allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet, and
  – discharge from liability for the directors of the board and the managing director;
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
  Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditors;
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall väljas;
  Resolution on the number of directors of the board to be appointed;
 10. Val av styrelse samt val av revisor/er och revisorssuppleant/er; och
  Appointment of the directors and auditor/s and deputy auditor/s; and
 11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  Other matter relevant to the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 12.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a central securities depository pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

§ 13.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The board of directors may, before a general meeting, decide that the shareholders shall have the right to exercise their voting rights by post in accordance with the procedure described in Chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act.