Årsstämma/AGM 2017

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 19 maj 2017 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till bemyndigande för emission av aktier och andra instrument, samt Stillfronts årsredovisning för 2016.

The General meeting of the Shareholders took place May 19, 2017 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for authorisation to issues share and other instruments, as well as Stillfront’s Annual Report for 2016.

Kallelse till stämma/Notice of AGM Stillfront Group AB (publ) 19 maj/May 19, 2017

Valberedningens förslag till Stillfront stämma 2017

Nomination Committee’s Proposal to Stillfront AGM 2017 

Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form Stillfront Group AB (publ)

Styrelsens förslag avseende bemyndigande till Stillfront stämma 2017

The Board’s proposal for authorisation Stillfront AGM 2017

Stillfront Årsredovisning 2016

Stillfront Annual Report 2016

Protokoll från bolagsstämma 2017-05-19 återfinns nedan.

Minutes from the AGM May 19, 2017 are provided below.

Protokoll/Minutes Stämma/AGM 19 maj/May 19 2017 Stillfront Group AB (publ)