Årsstämma/AGM 2018

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 30 maj 2018  i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm.
The General meeting of the Shareholders took place May 30, 2018 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma 30 maj 2018

Notice to AGM May 30, 2018

Fullmaktsformulär/Form for Power of Attorney

7. Årsredovisning 2017 Stillfront Group AB

7. Annual Report 2017 Stillfront Group AB

9. – 14. Valberedningens förslag till Stillfronts stämma

9. – 14. Nomination committee proposal to Stillfront’s AGM

15. Styrelsens förslag om bemyndigande/Board’s proposal on authorisation 2018-05-30

16. Styrelsens fullständiga förslag till stämman avs teckningsopptioner/ The Board’s Proposal re Warrants Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30

16. Villkor teckningsoptioner/Terms and Conditions Warrants Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30

17. Styrelsens förslag om nyemission eRepublik/Board’s proposal new share issue eRepublik 2018-05-30

17. Styrelsens redogörelse/Board’s Report eRepublik Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30

17. Revisorsyttrande/Auditors Statement eRepublik Stillfront Group (publ) 2018-05-30

18. Styrelsens förslag om nyemission Simutronics/Board’s proposal new share issue Simutronics 2018-05-30

18. Styrelsens redogörelse/Board’s Report Simutronics Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30

18. Revisorsyttrande/Auditors Statement Simutronics Stillfront Group (publ) 2018-05-30

19. Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer/Board’s proposal remuneration policy 2018-05-30

20. Förslag till ändrad bolagsordning/Proposed amended Articles of Association

20. Förslag till ändrad bolagsordning (ändringsmarkerad)/Proposed amended Articles of Association (track changes)

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare/Evaluation of remuneration to executive management

Protokoll från stämma 2018-05-30 återfinns nedan.

Minutes from the AGM May 30, 2018 are provided below.

Protokoll Stämma/Minutes AGM 2018-05-30 Stillfront Group AB (publ)