Extrastämman i Stillfront Group AB (publ) beslutade den 17 december 2020 om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (10:1). Styrelsen bemyndigades av stämman att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna i Stillfront Group AB (publ) ska vara den 28 december 2020. Sista dag för handel i bolagets aktier före aktiespliten är den 22 december 2020. Första dag för handel i bolagets aktier efter aktiespliten är den 23 december 2020. Från och med den 23 december 2020 är den nya ISIN-koden för bolagets aktier SE0015346135. Efter att aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att öka från 34 653 720 aktier till 346 537 200 aktier. Aktiespliten genomförs utan förändring av aktiekapitalet, vilket medför att aktiens kvotvärde ändras från 0,7 kronor till 0,07 kronor. Aktiespliten kommer ske automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Aktierna som erhålls genom aktiespliten beräknas att registreras på aktieägares VP-konton den 29 december 2020.