Extra bolagsstämma 22 juni, 2016/ Extraordinary General Meeting June 22, 2016

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB hölls 22 juni 2016 kl 10.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelser samt revisorns yttranden avseende styrelsens redogörelser.
Ett fullmaktsformulär återfinns nedan.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place June 22, 2016 at 10.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice, the board’s complete proposal, the board’s reports and the auditor’s statements.
A form for Power of Attorney is provided below.

Kallelse till extra bolagsstämma 22 juni 2016/Notice to Extraordinary General Meeting June 22 2016

Styrelsens förslag/The board’s proposal

Styrelsens redogörelse 13:6/The board’s report 13:6

Styrelsens redogörelse 13:7/The board’s report 13:7

Revisorsyttrande 13:6/The auditor’s statement 13:6

Revisorsyttrande 13:8/The auditor’s statement 13:8

Fullmaktsformulär/Power of attorney form Stillfront Group AB (publ)

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-06-22 återfinns nedan.

Minutes from the EGM June 22, 2016 are provided below.

EGM Minutes 2016-06-22