Extra bolagsstämma 9 januari, 2018/ Extraordinary General Meeting January 9, 2017

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 9 januari 2018 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till nyemission samt yttranden och annan dokumentation inför stämman.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place January 9, 2018 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for a new share issue and other documentation for the general meeting.

Kallelse till extra bolagsstämma 9 jan 2018/Notice to Extra General Meeting January 9, 2018

Valberedningens förslag/Nomination Committee’s Proposal

Fullmaktsformulär/Form for Power of Attorney

Styrelsens förslag till beslut om nyemission/The Board’s Proposal for New Share Issue

Styrelsens redogörelse 13:6/The Board’s Report 13:6

Bilaga 1 till redogörelse 13:6/Appendix 1 to Report 13:6

Bilaga 2 till redogörelse 13:6/Appendix 2 to Report 13:6

Styrelsens redogörelse 13:7/The Board’s Report 13:7

Revisorns yttrande 13:6/The Auditor’s Statement 13:6

Revisorns yttrande 13:8/The Auditor’s Statement 13:8

Förslag till ny bolagsordning/Proposal for New Articles of Association

Förslag till ny bolagsordning (ändringsmarkerad)/Proposal for New Articles of Association (track changes)

Stillfront årsredovisning 2016

Stillfront Annual Report 2016

Information Memorandum 2017-12-21

Protokoll från extra stämma 2018-01-09 återfinns nedan.

Minutes from the EGM January 9, 2018 are provided below.

Protokoll/Minutes Extra Stämma/EGM 9 januari/January 9 2018 Stillfront Group AB (publ)