Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer att hållas den 4 oktober 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till den extra bolagsstämman och i själva formuläret för poströstning.

Webblänk till elektroniskt poströstningsformulär: https://postrosta.web.verified.eu/?source=stillfront4okt

För frågor om den extra bolagsstämman eller för att erhålla poströstningsformulär eller fullmakt via post, vänligen kontakta: Stillfront Group AB (publ), “EGM”, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm eller skicka ett e-mejl till egm@stillfront.com.


An Extraordinary General Meeting of Stillfront Group AB (publ) will be held on 4 October 2021.

In order to prevent the spread of the virus causing covid-19, the board of directors has decided that the Extraordinary General Meeting will be held without the physical presence of shareholders, proxies or external parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by postal voting prior to the Extraordinary General Meeting.

Further information about postal voting is found in the notice convening the Extraordinary General Meeting and in the form for postal voting.

Weblink to digital postal voting form: https://postrosta.web.verified.eu/?source=stillfront4okt

For questions about the Extraordinary General Meeting or to receive a postal voting form or proxy form by post, please contact: Stillfront Group AB (publ), “EGM”, Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm or send an e-mail to egm@stillfront.com.