Skip to content
Regulatory

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 14 maj 2020

Stillfront Group AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade om återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 2 205 184 kronor till Deseven Capital Aktiebolag. Stämman beslutade att det som återstår av årets resultat om 3 829 502 291 kronor ska balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Stämman beslutade att styrelsearvode om 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 220 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 200 000 kronor för ordförande och med 60 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina G. Bonde, Erik Forsberg och Kai Wawrzinek som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Jan Samuelson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses. 

Stämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till bolagets ledning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Stillfront, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 245 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag. Dotterbolaget har rätt att överföra teckningsoptionerna på marknadsvillkor till nyckelpersonal i koncernen. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara det genomsnittliga volymviktade priset för Stillfronts aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 29 april 2020 till och med den 13 maj 2020 uppräknat med en ränta om 8 procent per år. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Stillfront sista bankdagen varje månad under perioden 1 juni 2023 – 31 maj 2024.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången vid emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för förvärvs- eller finansieringssyfte.

Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om tre riktade nyemissioner till säljarna av tre av de bolag som Stillfront tidigare har förvärvat:

  • Nyemission av högst 179 217 aktier riktad till säljarna av Babil Games FZ LLC (“Babil”) innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 125 451,90 kronor.
  • Nyemission av högst 18 182 aktier riktad till säljarna av Imperia Online JSC (“Imperia”) innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 12 727,40 kronor.
  • Nyemission av högst 82 272 aktier riktad till säljarna av Playa Games GmbH (“Playa”) innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar med högst 57 590,40 kronor.

Skälet till emissionerna och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva de aktieöverlåtelseavtal som Stillfront ingått med säljarna av Babil, Imperia och Playa. Teckningskursen ska uppgå till 356 kronor, vilket motsvarar genomsnittspriset för en aktie i Stillfront på Nasdaq First North Premier Growth Market under de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret 2019. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2020. Betalning för tecknade aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalen. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 10 i bolagets bolagsordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Telefon: +46 70 321 18 00

E-mail: jorgen@stillfront.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17.20.

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser: FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases