Skip to content
Non Regulatory

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 9 maj 2019

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll årsstämma den 9 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 425 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 100 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde och Erik Forsberg samt nyvälja Kai Wawrzineksom styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Jan Samuelson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 175 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 122 500 kronor. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Todavia AB, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till nu och i framtiden anställda nyckelpersoner som bedöms ha särskild stor betydelse för i Stillfront-koncernens utveckling, efter anvisning från styrelsen i Stillfront. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av Optionspartner Sverige AB enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Stämman godkände vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna inom ramen för programmet. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 24 april 2019 till och med den 8 maj 2019. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 15 maj 2022 till och med den 1 juni 2022.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission till säljarna av Imperia Online JSC (“Imperia”) av högst 120 336 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 84 235,20 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av Imperia. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Imperia. Teckningskursen Teckningskursen är baserad på genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 142 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2019. Betalning för tecknade aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission till säljarna av eRepublik Labs. Limited (“eRepublik”) av högst 68 700 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 48 090,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av eRepublik. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av eRepublik. Teckningskursen är baserad på genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 142 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2019. Betalning för tecknade aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission till säljarna av Babil Games FZ LLC (“Babil”) av högst 54 330 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 38 031,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av Babil. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Babil. Teckningskursen ska uppgå till genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First Northunder de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 141 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2019. Betalning för tecknade aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga personer i Bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifieradespelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 500 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontorligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases