Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 december 2020

Stillfront Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 17 december 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 125 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Stillfront, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 87 500 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget, Todavia AB. Dotterbolaget har rätt att överföra teckningsoptionerna på marknadsvillkor till nyckelpersonal i koncernen. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara det genomsnittliga volymviktade priset för Stillfronts aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 3 december 2020 till och med den 16 december 2020 uppräknat med en ränta om 8 procent per år. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Stillfront, med nuvarande kvotvärde om 0,7 kronor, sista bankdagen varje månad under perioden 1 juni 2023 till 30 juni 2024. Antal aktier och teckningskurs är baserat på kvotvärdet före den aktiesplit som bolagsstämman beslutade om.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesplit och därtill relaterade ändringar av bolagsordningen. Aktiespliten medför att antalet aktier i bolaget ökar genom delning av varje befintlig aktie till tio aktier (10:1). Antalet aktier i bolaget ökar genom aktiespliten till 346 537 200 aktier, med ett kvotvärde om 0,07 kronor. Ändringarna av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för spliten.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången vid emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för förvärvs- eller finansieringssyfte.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases