Den extra bolagsstämman som hölls den 17 juni 2021, till följd av en begäran från aktieägaren Laureus Capital GmbH att sammankalla sådan stämma, beslutade att inte godkänna styrelsens förslag om en emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner såsom arrangemang för att säkerställa leverans av aktier i Stillfront till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogram som implementerades vid årsstämman den 11 maj 2021 (LTIP 2021/2025).