Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 4 oktober 2021

Stillfront Group AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Styrelsen har, den 8 september 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier inom ramen för ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Styrelsens beslut var villkorat av stämmans godkännande, och stämman godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 1 929 567 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 135 069,69 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer endast Laureus Capital GmbH (”Laureus”). Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett effektivt sätt ta i kapital för att finansiera förvärvet av Jawaker FZ LLC och för att ytterligare stärka Bolagets framtida finansiella flexibilitet i linje med Bolagets kommunicerade finansiella mål. Inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet anmälde Laureus intresse för och åtog sig att delta i den riktade emissionen, och det bedömdes att Laureus deltagande och åtagande hade en positiv effekt på det acellererade bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen uppgår till 63,60 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid det accelererat bookbuilding-förfarandet. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 5 oktober 2021. Betalning ska erläggas senast den 5 oktober 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet skall vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande, mer än tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som antogs av årsstämman den 11 maj 2021.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases