Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 7 februari 2020

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 7 februari 2020. Stämman fattade i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som lagts fram av styrelsen.

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 527 717 stycken aktier innebärande att bolagets aktiekapital ökar med högst 369 401,90 kronor. Aktierna utges utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer endast vissa institutionella investerare som i förväg anmält intresse för teckning. Teckningskursen uppgår till SEK 381 vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av Carnegie Investment Bank AB (publ), Swedbank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Teckning av de nyemitterade aktierna skedde på teckningslista senast den 21 januari 2020. Betalning erlades på dagen för teckning av de nyemitterade aktierna, dock senast den 21 januari 2020. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 262 467 stycken aktier innebärande att bolagets aktiekapital ökar med högst 183 726,90 kronor. Aktierna utges utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer endast Laureus Capital GmbH. Teckningskursen uppgår till SEK 381 vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av Carnegie Investment Bank AB (publ), Swedbank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista under perioden den 20-28 februari 2020. Betalning ska erläggas senast den 28 februari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB inklusive men inte begränsat till att tillse att s.k. BTA (dvs. betald tecknad aktie) ska levereras till tecknaren.

Stämman beslutade om en nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av fordringar. Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 337 469,7 kronor genom emission av högst 1 910 671 stycken aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljarna av Storm8, Inc. Teckningskursen ska uppgå till SEK 370,80. Grunden för teckningskursens fastställande baseras på förhandling med tecknarna och motsvarar en volymvägd genomsnittsaktiekurs för Bolagets aktie under en period om femton (15) handelsdagar till och med 20 januari 2020 och en USD/SEK-växelkurs om 9,44636. Teckning och betalning ska ske senast den 28 februari 2020. Betalning sker i form av kvittning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online-spel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases