Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group den 23 februari 2022

Stillfront Group AB (publ) höll idag den 23 februari 2022 en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission

Den 19 januari 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Stillfronts aktieägare (”Företrädesemissionen”), och den 21 januari 2022 beslutade styrelsen om fullständiga villkor för Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen var villkorat av bolagsstämmans godkännande, och en extra bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Emissionsbeslutet innebär att Stillfronts aktiekapital ökas med högst 8 191 006,53 SEK, från nuvarande 27 303 355,52 SEK till högst 35 494 362,05 SEK, genom utgivande av högst 117 014 379 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Stillfront att uppgå till högst 507 062 315 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesmissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 23,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 mars 2022. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Stillfront. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 17,0 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesmissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Stillfront cirka 2 miljarder SEK före transaktionskostnader.

Nettoemissionslikviden avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som förvärvet av 6waves har medfört och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillväxtstrategi.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases