Skip to content
Regulatory

Omsändning: Delårsrapport för april – juni 2020

Kompletterat utskick avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning i pressmeddelande.

Höjdpunkter andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 192 (480) MSEK), en ökning med 148 procent jämfört med andra kvartalet 2019
  • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 510 (197) MSEK, en ökning med 159 procent
  • Justerad EBIT uppgick till 463 (167) MSEK, en ökning med 177 procent, justerad EBIT-marginal uppgick till 39 (35) procent
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -33 MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Candywriter. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -94 (-14) MSEK
  • EBIT uppgick till 336 (133) MSEK, en ökning med 153 procent
  • Finansnettot uppgick till -85 (-28) MSEK i kvartalet, varav jämförelsestörande kostnader om -30 (-5) till följd av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar
  • Periodens resultat uppgick till 188 (73) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,75 (3,08) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,73 (3,06) SEK
  • Nettoskulden uppgick till 665 (904) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 0,37 (1,37)x. Likvida medel uppgick till 936 MSEK och 1 600 MSEK i outnyttjade långfristiga kreditfaciliteter

Citat från VD

”Stillfront uppvisade ett starkt resultat under andra kvartalet. Koncernens intäkter uppgick till
1 192 (480) MSEK och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 39 (35) procent. Intäkterna gynnades av en stark organisk tillväxt i vår spelportfölj samt tillväxt från våra förvärvade studios Kixeye, Storm8 och Candywriter. Med våra senaste förvärv har vi förbättrat vår produktmix ytterligare genom den nya vertikalen Casual & Mash-up. Den positiva utvecklingen under det andra kvartalet drevs delvis av effekterna av den pågående Covid-19-pandemin, vilket har lett till en ökad spelaktivitet i alla regioner samt ett ökat antal betalande användare. Marknadsföringskampanjerna under april och maj presterade väldigt bra. I juni har vi sett en normaliserande trend men våra marknadsinvesteringar ligger fortfarande på rekordnivåer och genererar positiv avkastning. I juni genomförde vi en riktad nyemission och tog in cirka 1 200 MSEK vilket möjliggör för oss att agera på fler möjligheter och ytterligare accelerera Stillfronts tillväxtagenda. Den pågående Covid-19-pandemin kommer fortsatt ha en inverkan på koncernens resultat på grund av det starka inflödet av nya användare under andra kvartalet samt ökad aktivitet inom befintliga användarbaser, även om vi förväntar oss ett mer normaliserat mönster inklusive säsongseffekter under andra halvåret.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020, kl 07.00 CEST.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online-spel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +800 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Canada. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases