Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har framgångsrikt placerat 1 500 miljoner kronor i seniora icke-säkerställda obligationer under ett nytt seniort icke-säkerställt ramverk om upp till 2 000 miljoner kronor med förfall 2025 (“Obligationen”). Emissionslikviden kommer användas för generella företagsändamål (inklusive men inte begränsat till refinansiering, investeringar och förvärv) samt stärka Bolagets position för framtida tillväxt.

Räntesatsen för Obligationen fastställdes till 3 månaders STIBOR + 275 baspunkter.

“Vi är mycket nöjda med att ha säkrat ny skuldfinansiering till fördelaktiga villkor. Det nya ramverket ger oss en flexibel finansiell plattform och möjliggör för oss att fortsätta leverera på våra långsiktiga finansiella tillväxtmål”, säger Andreas Uddman, CFO.

I samband med emissionen av Obligationen har DNB Markets, Nordea och Swedbank agerat joint bookrunners. Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare.