Skip to content
Regulatory

Stillfront emitterar 500 miljoner kronor i 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION

Pressmeddelande

Stockholm

2019-06-18

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har framgångsrikt placerat 500 miljoner kronor i seniora icke-säkerställda obligationer under ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån med ett ramverk om upp till 1 000 miljoner kronor med förfall 2024 (“Obligationen”). Emissionslikviden kommer användas för att refinansiera den brygglånefacilitet som används för förvärvet av KIXEYE, Inc. och för allmänna företagsändamål i syfte att stärka Bolagets kapacitet och flexibilitet för fortsatt tillväxt.

Räntesatsen för det nya obligationslånet fastställdes till 3 månaders STIBOR + 475 baspunkter. 

“Vi är väldigt nöjda över att ha säkrat ny skuldfinansiering med fördelaktiga villkor. Obligationen ger oss, tillsammans med vår nyligen genomförda riktade nyemission om cirka 500 miljoner kronor, en flexibel finansiell plattform för att stödja vår framtida tillväxtagenda”, säger VD Jörgen Larsson. 

I samband med emissionen av Obligationen har SEB och Swedbank agerat joint bookrunners, White & Case har agerat juridisk rådgivare till joint bookrunners och DLA Piper har agerat juridisk rådgivare till Bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGA KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Andreas Uddman, CFO 
Tel: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 600 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 juni 2019 kl 15.45 CEST.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG 

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, “Prospektdirektivet”).

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som “avser”, “uppskattar”, “förväntar”, “planerar”, “kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. Även om Stillfront anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan Stillfront inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framtåblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

 

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases