Skip to content
Regulatory

Stillfront genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 1 558 441 nya aktier och tillförs härigenom 1 200 miljoner SEK för att stärka framtida finansiell flexibilitet

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har slutfört bookbuilding-förfarandet i den Riktade Nyemissionen som kommunicerades i ett pressmeddelande igår och tillförs cirka 1 200 miljoner SEK i bruttolikvid. 

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Stillfront har med stöd av ett bemyndigande från årsstämman som hölls den 14 maj 2020 beslutat om en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade investerare om 1 558 441 nya aktier till ett teckningspris om 770,0 SEK per aktie (den “Riktade Nyemissionen”). Stillfront tog in kapital genom den Riktade Nyemissionen i syfte att möjliggöra ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs och tillväxtmöjligheter.

Teckningspriset motsvarar en rabatt om 1,4 procent mot stängningskursen om 781,0 SEK den 16 juni 2020, samt en premie om 7,8 procent jämfört med det volymvägda genomsnittliga aktiepriset de senaste 10 handelsdagarna. Styrelsens bedömning är att teckningspriset i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom det har fastställts genom bookbuilding-förfarandet, som letts av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, samt Swedbank AB (publ) som Joint Bookrunner (tillsammans “Managers”).

Styrelsen i Stillfront konstaterar att intresset för den Riktade Nyemissionen var starkt då den var kraftigt övertecknad kort efter offentliggörandet igår av såväl nya som befintliga välrenommerade svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade, investerare.

Jörgen Larsson, VD, kommenterar: “Vi är mycket glada över responsen från såväl nya som befintliga aktieägare. Vår ambition är att fortsätta utveckla Stillfront till ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling och vi ser det som ett kvitto på att investerare har stor tilltro till vår tillväxtagenda.” 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen för att diversifiera aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Efter registreringen av den Riktade Nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 34 143 708. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 4,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Stillfront efter den Riktade Nyemissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 090 908,70 SEK från 22 809 686,90 SEK till 23 900 595,60 SEK.

Leverans av aktier och åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med vissa undantag inklusive nyemissioner av aktier för att finansiera M&A transaktioner, inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum.

Vidare, för att möjliggöra leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen den 22 juni 2020 eller däromkring, kommer Nordea Bank Abp, filial i Sverige att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, för investerarnas räkning.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial Sverige och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) agerade Joint Bookrunner. DLA Piper agerade juridisk rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie agerade juridisk rådgivare till Managers i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 02:30 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, vänligen besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

VIKTIG INFORMATION 

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjord, annonserad eller distribuerad, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Stillfront i någon jurisdiktion, varken från Stillfront eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med den Riktade Nyemissionen i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med den Riktade Nyemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Managers. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Bolaget i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla nödvändigt skydd till sina klienter eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon annan fråga som det hänvisas till häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stillfront har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

I Schweiz adresseras detta pressmeddelande endast till och riktas till professionella kunder i den mening som avses i Swiss Financial Services Act (“FinSA“) och aktierna kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsplats) i Schweiz. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt FinSA, och med stöd av tillämpliga undantag har eller kommer inget sådant prospekt att förberedas för eller i samband med den Riktade Nyemissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases