Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2016

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Helåret januari – december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,8 MSEK (2015: 55,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 71% jämfört med motsvarande period 2015. 2014 uppgick nettoomsättningen till 29,2 MSEK.
 • EBITDA, uppgick till 34,3 MSEK (15,8 MSEK), vilket innebär en ökning med 117%. EBITDA har i enlighet med IFRS belastats av förvärvskostnader uppgående till 1,3 MSEK. EBITDA exklusive förvärvskostnader uppgick till 35,5 MSEK under 2016. 2014 uppgick EBITDA till 4,8 MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,4 MSEK (2015: 2,9 MSEK, 2014: -4,9 MSEK), vilket innebär en förbättring 20,5 MSEK jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till 21,0 MSEK (2015: 0,5 MSEK, 2014: -7,4 MSEK), vilket innebär en förbättring med 20,5 MSEK jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,89 SEK (2015: -0,26 SEK, 2014: -3,34 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,86 SEK (2015: -0,26 MSEK, 2014: -3,34 SEK).
 • Per den 31 december uppgick likvida medel till 35,8 MSEK (2015: 73,5 MSEK, 2014: 4,3 MSEK).
 • Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras genom att resultatet balanseras i ny räkning.
 • Stillfront Group har upprättat denna bokslutskommuniké i enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal har omräknats enligt IFRS. I denna rapport presenteras två jämförelseår, 2014 och 2015. I kommande rapporter kommer endast ett jämförelseår att presenteras. Detta är första gången Stillfront Group tillämpar IFRS.
 • Förvärv av återstående 49% av Bytro Labs GmBH genomfördes i juni.
 • Förvärv av aktiemajoriteten i Simutronics Corp genomfördes i juni.
 • Försäljningen av Unravel startade 9 februari 2016 och har varit mycket tillfredställande. Coldwood har under 2016 slutit ett nytt avtal med Electronic Arts Inc avseende utveckling av en uppföljare till Unravel.
 • Förvärv av samtliga aktier i Babil Games genomfördes i december.

Kvartalet oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,6 MSEK (motsvarande period föregående år: 18,7 MSEK), vilket innebär en ökning med 31% jämfört med motsvarande period 2015.
 • EBITDA uppgick till 7,1 MSEK före förvärvskostnader uppgående till 0,3 MSEK. Efter förvärvskostnader uppgick EBITDA till 6,8 MSEK (4,7 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 MSEK (-5,4 MSEK). Periodens resultat uppgick till 7,7 MSEK (-5,7 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 SEK (-1,51 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,37 SEK (-1,51 SEK).
 • Förvärv av samtliga aktier i Babil Games genomfördes i december.

Ett framgångsrikt 2016 med stark tillväxt, Goda marginaler och låg/kontrollerad risk

“2016 har varit ett mycket framgångsrikt år för Stillfront Group. Stillfront har ökat omsättningen med 71% och EBITDA med 117%. Vi har förvärvat två studios vilket har breddat vår verksamhet både med mobila spel och geografiskt mot den mycket intressanta marknaden i Mellanöstern. Vi har också fördubblat antalet kärnspel under året.

Denna bokslutskommuniké är den första som Stillfront Group upprättar enligt ramverket IFRS. Alla jämförelsetal är omräknade enligt det nya ramverket. Vi har valt att byta ramverk till IFRS då detta bedöms förbättra transparensen och underlätta jämförelse med våra branschkollegor” säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2016
okt-dec
2015
okt-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
2015
jan-dec
Nettoomsättning 24 552 18 719 94 832 55 380 29 202
Omsättningstillväxt 31%   71%    
EBITDA 6 773 4 808 34 264 15 779 4 769
EBITDA-marg 27,6% 25,7% 36,1% 28,5% 16,3%
Resultat efter finansiella poster 1 162 -5 403 23 443 2 873 -4 895
Resultat 7 668 -5 738 20 976 503 -7 416

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO
Tel: 070-321 1800, jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

En presentation av bokslutskommunikén kommer att webcastas på http://www.paretosec.com/gaming-seminar-2017.php
Bilderna från presentationen finns på Stillfronts website https://www.stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 februari 2017 kl 07.15 CET.