Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB : Handeln i Stillfronts aktier på Nasdaq First North inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

8 december 2015

Handeln i Stillfronts aktier på Nasdaq First North inleds idag 

Stillfront Group AB (“Stillfront” eller “Bolaget”) meddelar att handeln på Nasdaq First North, Stockholm inleds idag under tickern “SF”. Som tidigare har meddelats har Stillfront utfört en riktad nyemission av aktier i samband med noteringen (“Erbjudandet”). Utfallet för Erbjudandet i samband med noteringen presenterades den 4 december. Intresset för Erbjudandet var stort både från allmänheten och svenska och utländska institutionella investerare, vilket resulterade i cirka 800 nya aktieägare. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Jörgen Larsson, VD och grundare kommenterar:
“Tillsammans med alla medarbetare i Stillfront, är jag stolt och glad över det stora intresset som visats för att bli aktieägare i Stillfront. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att accelerera vår affärsstrategi som ett börsnoterat bolag, vilket har möjliggjorts av det tillväxtkapital som tagits in i erbjudandet.”

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner åt Stillfront i samband med Erbjudandet och DLA Nordic är legal rådgivare åt Stillfront. Pareto Securities är Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika.

Utvalda Spel
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och förväntas lanseras under första halvåret 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sports-management-strategispel som lanserades 2001. Gladiators Online är ett action management-strategispel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015.

Stillfront Group AB (publ)
Storgatan 8
582 23  Linköping
Sverige
Org.nr. 556721-3078
ir@stillfront.com
www.stillfront.com 

Kortnamn: SF

Pareto Securities AB är bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 402 50 00.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och har inte erbjudits eller sålts i USA. Bolaget har därmed inte registrerat någon del av erbjudandet i USA.

Erbjudandet av värdepapper som genomförts inför noteringen har skett i enlighet med tillämpliga undantag i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater enligt direktivet, “Prospektdirektivet“). Erbjudandet skedde genom en riktad nyemission och på basis av ett informationsmemorandum framtaget av Stillfront. Informationsmemorandumet utgör inte ett prospekt enligt Prospektdirektivet. Inget prospekt enligt Prospektdirektivet och som godkänts av Finansinspektionen har upprättats av Stillfront i samband med Erbjudandet.

Med avseende på varje medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (en “Relevant Medlemsstat“) har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I varje Relevant Medlemsstat har erbjudandet endast adresserats till och riktats till “kvalificerade investerare” (såsom definierade i Prospektdirektivet eller i enlighet med tillämplig lagstiftning) eller i enlighet med andra tillämpliga undantag i lag om handel med finansiella instrument eller Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket “ett erbjudande till allmänheten av värdepapper” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i varje form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i sådan Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities har företrätt Stillfront och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Stillfront för tillhandahållandet av skydd som erbjuds till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande. Pareto Securities åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities, eller å dess vägnar, i samband med Stillfront och Erbjudandet, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.