Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Pressmeddelande

2018-04-27

KALLELSE

till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 11.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen som är torsdagen den 24 maj 2018, dels ii) senast torsdagen den 24 maj 2018 anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman hos Bolaget på adress Stillfront Group AB (publ), “Årsstämma”, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller via e-post till ir@stillfront.com.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 24 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.stillfront.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om valberedning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
 17. Beslut om riktad nyemission till säljarna av eRepublik Labs. limited
 18. Beslut om riktad nyemission till säljaren av Simutronics Corp.
 19. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 20. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 21. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har inför årsstämman bestått av Joachim Spetz (ordförande), Dr Kai Wawrzinek, Ossian Ekdahl och Annette Brodin Rampe. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.stillfront.com.

Valberedningen föreslår att advokat Peder Grandinson utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 425 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

För arbete i revisionsutskott ska arvode, utöver styrelsearvode, utgå med 100 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.
I ersättningsutskottet ska arvode, utöver styrelsearvode, utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 11)
Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund samt nyval av Katarina Bonde, Erik Forsberg, Fabian Ritter och Jan Samuelson som ledamöter.

Annette Brodin Rampe, Sture Wikman, Alexander Bricca, Mark Miller och Christian Wawrzinek har avböjt omval till styrelsen.

De föreslagna ledamöterna kommer att presenteras på Bolagets webbplats, www.stillfront.com.

Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår att Jan Samuelson väljs som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Michael Olsson att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår vidare att även Bengt Ekenberg väljs till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation (styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott).

Beslut om valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också informeras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar innan emissionsbeslutet. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 210 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Todavia AB, org. nr. 559100-2893 (“Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna, efter anvisning från Bolagets styrelse, på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag och som bedöms ha särskilt stor betydelse för koncernens utveckling. 

Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). 

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna programmet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 15 maj 2018 till och med den 29 maj 2018. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 15 maj 2021 till och med den 1 juni 2021.

Om samtliga nu föreslagna teckningsoptioner utnyttjas motsvarar detta en utspädning på mindre än 1,3 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets aktiekapitel vid tidpunkten för utfärdande av kallelse till årsstämman.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad nyemission till säljarna av eRepublik Labs. Limited (punkt 17)
Bolaget förvärvade under 2017 samtliga utestående aktier i eRepublik Labs. Limited (“eRepublik”). Enligt aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till eRepublik rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 2 166 666,50 euro.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 38 500,00 kronor genom emission av högst 55 000 stycken aktier.
   
  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av eRepublik.
    
  2. Teckningskursen ska uppgå till det volymvägda genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret 2017, dvs 179,9640 kronor vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 9 898 020,00 kronor.
    
  3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2018.
    
  4. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberättigades fordringar om sammanlagt totalt 2 166 666,50 euro. Fordringarna kan komma att minska. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.
    
  5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
    
  6. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
    
  7. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av eRepublik.

Beslutet ska vara giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets bedömning är att tilläggsköpeskillingen kommer att uppgå till totalt 1 478 247 euro, varav hälften ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet är dock beroende av att säljarna accepterar Bolagets beräkning av tilläggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer därefter att fastställa det antal aktier som kommer att tilldelas. Det fastställda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Baserat på Bolagets beräkning av tilläggsköpeskillingen kommer antalet aktier som tilldelas att uppgå till 40 821 stycken. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga beräkningen av tilläggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits.

Handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.stillfront.com.

Beslut om riktad nyemission till säljaren av Simutronics Corp. (punkt 18)
Bolaget förvärvade under 2016 majoriteten av aktierna i Simutronics Corp. (“Simutronics”). Enligt aktieöverlåtelseavtalet har säljaren till Simutronics rätt till tilläggsköpeskilling baserat på Simutronics resultat under 2017. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av tilläggsköpeskillingen som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 852 148,80 U.S. dollar.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 24 500 kronor genom emission av högst 35 000 stycken aktier.
   
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma David M. Whatley Living Trust.
   
 3. Teckningskursen ska uppgå det volymvägda genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den 10 april 2018, dvs 175,8684 kronor vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 6 155 394,00 kronor.
   
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2018.
   
 5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran om 852 148,80 U.S. dollar. Fordran kan komma att minska. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.
   
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
   
 7. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
   
 8. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljaren av Simutronics.

Beslutet ska vara giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets bedömning är att tilläggsköpeskillingen kommer att uppgå till totalt 1 244 183 U.S. dollar, varav 587 254 U.S. dollar ska betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga beloppet är dock beroende av bland annat valutakursen vid fastställandet av tilläggsköpeskillingen och att säljaren accepterar Bolagets beräkning av tilläggsköpeskillingen. Bolagets styrelse kommer därefter att fastställa det antal aktier som kommer att tilldelas. Det fastställda antalet emitterade aktier kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Baserat på Bolagets beräkning av tilläggsköpeskillingen och valutakursen den 17 april 2018 beräknas antalet aktier som tilldelas att uppgå till 28 104 stycken. För att ge Bolagets styrelse viss flexibilitet vid den slutliga beräkningen av tilläggsköpeskillingen har en emission av ett högsta antal aktier föreslagits.

Handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.stillfront.com.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga personer i Bolagets ledning för tiden intill nästa årsstämma.

De ledande befattningshavare som omfattas av styrelsens riktlinjer är för närvararande verkställande direktören och CFO. De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, Bolagets resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (bonus), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (långsiktiga incitament) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och i förekommande fall avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (“Bonus”)
Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Kriterierna för att erhålla bonus ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till antagen budget och baseras på bland annat nettoomsättning, EBITDA och personlig prestation. Ersättningen från bonusprogrammet kan maximalt utgöra sex (6) fasta månadslöner per person. Vid maximalt utfall kan cirka 2 340 000 kronor (exklusive sociala avgifter) komma att utbetalas inom ramen för bonusprogrammet.

Långsiktiga incitament
Det finns ett utestående incitamentsprogram. Under 2017 beslutade bolagsstämman att emittera totalt högst 299 189 teckningsoptioner vilka samtliga tecknades av Bolagets dotterbolag under 2017 för att kunna överlåtas till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner. Av dessa teckningsoptioner har 200 000 stycken överlåtits inom ramen för incitamentsprogrammet. Incitamentsprogrammet finns beskrivet i årsredovisningen. Styrelsen har inför årsstämman föreslagit att ytterligare ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner inrättas.

Pension
Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den ledande befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den ledande befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska ledande befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för sex månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden i Bolaget sex månader och de ledande befattningshavare har inte rätt till avgångsvederlag.

Ersättningar som inte har förfallit till betalning
Styrelsen ska till förslaget om riktlinjer för ersättning som lämnas inför årsstämman foga information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Det föreligger inga beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 20)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras med avseende på verksamhetsbeskrivningen Den föreslagna ändringen innebär huvudsakligen att punkt 3 i bolagsordningen ändras till att få följande lydelse:

“§ 3. Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, tillhandahållande och marknadsföring av (1) dator- och konsolspel och (2) online-, community- och underhållningstjänster på Internet, samt därmed förenlig verksamhet.”
“§ 3. The company shall, directly and through subsidiaries or through affiliated companies, joint ventures and other forms of cooperation, develop, provide and market (1) computer and video games and (2) online, community and entertainment services on the Internet and pursue activities related therewith.”

Den föreslagna bolagsordningen kommer att hållas tillgänglig i slutlig och ändringsmarkerad version enligt nedan.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 23 293 631 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.stillfront.com, minst tre veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i april 2018
Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Larsson, CEO
+46-70-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
+46-705-851258
sten@stillfront.com

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2018-04-27 kl 08.30 CEST.