Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group 18 maj 2016

Kommuniké från årsstämma
Stillfront Group AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att den ansamlade vinsten om 137 244 708 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Beslutades att styrelsearvode om 88 600 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 44 300 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Beslutades att revisorn skulle ersättas för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Max Bautin hade meddelat att han inte var tillgänglig för omval som styrelseledamot. Bolagstämman beslutade att omvälja Per Skyttvall, Alexander Bricca, Jörgen Larsson och Fredrik Åhlberg samt nyvälja Annette Brodin Rampe och Mark Miller som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under nästföljande räkenskapsår. Till revisor omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Michael Olsson som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fastställde principer för hur valberedningen ska utses i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunken för emissionsbeslutet. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

For additional information, please contact:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group AB (publ)
Tel: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront Group AB (publ)
Tel: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.
Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120