Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 19 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 19 maj 2017

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll årsstämma den 19 maj 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att den ansamlade vinsten om 207 319 875 kronor, varav årets vinst utgör 14 969 397 kronor, balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 75 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i Bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode. Revisorn ska ersättas för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Annette Brodin Rampe, Alexander Bricca och Mark Miller, samt nyvälja Birgitta Henriksson, Sture Wikman och Ulrika Viklund som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Annette Brodin Rampe valdes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB som meddelat att Michael Olsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar innan emissionsbeslutet. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2017 kl 13.15 CEST.