Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 30 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 30 maj 2018

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll årsstämma den 30 maj 2018 varvid i
huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 425 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott ska, utöver styrelsearvode, ska utgå med 100 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja ledamöterna Birgitta Henriksson och Ulrika Viklund samt nyvälja Katarina Bonde, Erik Forsberg, Fabian Ritter och Jan Samuelson som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Jan Samuelson valdes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB som meddelat att Michael Olsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Dessutom nyvaldes Bengt Ekenberg till Bolagets revisor. 

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar innan emissionsbeslutet. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 210 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Todavia AB, org. nr. 559100-2893, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna, efter anvisning från Bolagets styrelse, på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag och som bedöms ha särskilt stor betydelse för koncernens utveckling. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Stämman godkände vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna inom ramen för programmet. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 15 maj 2018 till och med den 29 maj 2018. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 15 maj 2021 till och med den 1 juni 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission till säljarna av eRepublik Labs. Limited (“eRepublik”) av högst 55 000 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 38 500,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlägga den tilläggsköpeskilling i form av aktier i Stillfront som säljarna till eRepublik har rätt till enligt det aktieöverlåtelseavtal som Stillfront ingick i samband med förvärvet av eRepublik. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av eRepublik. Teckningskursen ska uppgå till 179,9640 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 9 898 020,00 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2018. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran på tilläggsköpeskillingen. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission till säljaren av Simutronic Corp. (“Simutronics”) av högst 35 000 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 24 500,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlägga den tilläggsköpeskilling i form av aktier i Stillfront som säljaren till Simutronics har rätt till enligt det aktieöverlåtelseavtal som Stillfront ingick i samband med förvärvet av Simutronics. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma David M. Whatley Living Trust. Teckningskursen ska uppgå till 175,8684 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 6 155 394,00 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2018. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran på tilläggsköpeskillingen. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutades att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag avseende verksamhetsbeskrivningen. Punkt 3 i bolagsordningen får följande lydelse:

“§ 3. Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, tillhandahållande och marknadsföring av (1) dator- och konsolspel och (2) online-, community- och underhållningstjänster på Internet, samt därmed förenlig verksamhet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20