Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 9 jan 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 9 januari 2018

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 9 januari 2018 med anledning av det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av samtliga aktier i Altigi GmbH (“Goodgame Studios”) som Bolaget ingick aktieöverlåtelseavtal om den 6 december 2017. Stämman fattade i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av Goodgame Studios enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 6 december 2017.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. Ändringarna innebär huvudsakligen ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att kunna genomföra nyemission.

Stämman beslutade om att genomföra en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av 60 323 aktier i Goodgame Studios. Bolagets aktiekapital ska öka med 11 808 036,10 SEK genom emission av 16 868 623 stycken aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma säljarna av Goodgame Studios. Teckningskursen ska uppgå till 135,87 SEK. Grunden för teckningskursens fastställande är 95 procent av den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Bolaget på Nasdaq First North Premier under fem handelsdagar fram till och inklusive 6 december 2017. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Goodgame Studios. Apportegendom avses enligt gällande redovisningsprinciper tas upp till ett värde av 3 113 947 806 SEK i Stillfronts balansräkning. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 72,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Stillfront efter emissionens genomförande.

Stämman beslutade att Stillfronts styrelse ska utökas med en ledamot och valde Christian Wawrzinek till ny ledamot för tiden intill nästa årsstämma avhållits, under förutsättning att förvärvet av Goodgame Studios genomförs. Inget styrelsearvode ska utgå till Christian Wawrzinek.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 januari 2018 kl 10.30 CET.