Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) 22 juni 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) 22 juni 2016 med anledning av förvärv av resterande 49 procent av aktierna i Bytro Labs GmbH

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll den 22 juni 2016 en extra bolagsstämma och fattade beslut om en ökning av aktiekapitalet med 392 506,80 kronor genom en riktad nyemission av 560 724 aktier till FKL Holding GmbH (“FKL”) mot betalning i form av 12 250 aktier i Bytro Labs GmbH (“Bytro”). Stillfront äger sedan tidigare 51 procent av aktierna i Bytro och förvärvar nu resterande 49 procent varigenom Bytro blir ett helägt dotterbolag till Sillfront.

Motivet till nyemissionen är att fullfölja det aktieöverlåtelseavtal som Stillfront 2013 ingick med FKL, Felix Faber, Tobias Kringe och Christopher Lörken och i enlighet med avtalet förvärva resterande del av aktierna i Bytro. Tobias Kringe, Felix Faber och Christopher Lörken äger samtliga aktier i FKL och utgör även ledningen för Bytro. Beslut om nyemissionen fattades därför av bolagsstämman med kvalificerad majoritet.

Den totala köpeskillingen för aktierna i Bytro har bestämts utifrån vissa nyckeltal baserade på Bytros årsredovisning för 2015 och erläggs dels kontant, dels i from av nyemitterade aktier i Stillfront. Den kontanta delen av köpeskillingen uppgår till 1 300 000 euro. Antalet aktier som ska emitteras har fastställts baserat på en teckningskurs om 28 kronor per aktie. Teckningskursen har överenskommits mellan Bolaget och FKL i aktieöverlåtelseavtalet. Som följer av gällande redovisningsprinciper beror det värde som de tillskjutna aktierna i Bytro kommer att tas upp till i Bolagets balansräkning på valutakursen och börskursen för Bolagets aktie på transaktionsdagen.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Stillfront att uppgå till 5 567 307 och aktiekapitalet till 3 897 114,90 kronor. Utspädningseffekten av emissionen är cirka 10,07 procent. Efter emissionen kommer FKL att äga cirka 17,74 procent av aktierna i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.
Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120