Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 18 april 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 18 april 2017 med anledning införande av incitamentsprogram för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll den 18 april 2017 en extra bolagsstämma och fattade beslut om en riktad emission av högst 299 189 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 209 432,30 kronor. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda.

Teckningsoptionerna emitterades på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast det av Bolaget helägda dotterbolaget AB Coport 590 (u.n.ä Todavia AB), org. nr. 559100-2893 (“Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna, efter anvisning från Bolagets styrelse, på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag och som bedöms ha särskilt stor betydelse för koncernens utveckling.

Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

Bolagsstämman godkände i samband härmed Dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna programmet.

Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 3 april 2017 till och med den 18 april 2017. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 15 maj 2020 till och med den 1 juni 2020. Det noteras därmed att stämman beslutade om en justering av perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier i jämförelse med förslaget som låg i kallelsen [för att säkerställa att teckning inte sker under den s k stängda perioden för Bolagets kvartalsrapport].

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 209 432,30 kronor fördelat på 299 189 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent.

Beslutet om den riktade emissionen av teckningsoptioner och Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna fattades av bolagsstämman med kvalificerad majoritet (innebärande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA samt Babil Games i UAE och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games.
Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120
Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 april 2017 kl 12.20 CEST.