Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Rättelse Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Rättelse Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Pressmeddelande 2018-02-22

Stillfront publicerade sin bokslutskommuniké avseende 2017 den 22 februari 2018. I den svenska versionen är rubriken “Kvartalet oktober – december 2016” på sidan 1 felaktig och ska lyda  “Kvartalet oktober – december 2017”. En rättad version bifogas detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Sten Wranne, CFO
+46-705-851258
sten@stillfront.com

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 11.15 CET.