Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront annonserar villkorad förtidsinlösen av utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

PRESSMEDDELANDE 
29 oktober 2018

Stillfront annonserar villkorad förtidsinlösen av utestående obligationslån

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har idag lämnat villkorat meddelande till innehavarna av dess utestående SEK 500 miljoner seniora säkerställda obligationer som förfaller 2020 (“Obligationerna”) att Bolaget har utnyttjat sin rätt att återlösa Obligationerna till fullo i förtid.

Datumet för återlösen (“Dagen För Återlösen”) när återlösen ska ske kommer att vara det datum som infaller senast 10 bankdagar efter prissättning av den tilltänkta nya obligationsemissionen som omnämnts i Bolagets pressmeddelande daterat 25 oktober 2018 (den “Nya Obligationsemissionen”).

Obligationerna kommer att återlösas till summan av 103.75 procent av det nominella beloppet och upplupen och ej betald ränta.

Förtida återlösen av Obligationerna är villkorat av genomförd prissättning av den Nya Obligationsemissionen i syfte att refinansiera Obligationerna (“Villkoret”).

Avstämningsdagen för innehavarna av Obligationerna förutsatt förtida återlösen (“Avstämningsdagen”) ska infalla 5 bankdagar innan Dagen För Återlösen. I samband med förtida återlösen som Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan på NASDAQ Stockholm.

Det specifika datumet för Dagen För Återlösen, tillsammans med datumet för Avstämningsdagen, kommer att meddelas innehavarna av Obligationerna i samband med pressmeddelande om prissättningen av den Nya Obligationsemissionen.

Om inte Villkoret senast uppfyllts den 30 november 2018 ska detta meddelande om återlösen förfalla och inte längre vara effektivt och Obligationerna ska fortsatt vara utestående och ränta kommer att fortsätta löpa i enlighet med villkoren.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar, av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser:  FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl 17:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, “Prospektdirektivet”).
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Stillfront Group AB (publ) anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Stillfront Group AB (publ):s kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.