Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om apportemission inför förvärvet av eRepublik Labs

PRESSMEDDELANDE

20 juni 2017

Stillfront beslutar om apportemission inför förvärvet av eRepublik Labs

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) tillkännager idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 19 maj 2017, som registrerades hos Bolagsverket den 24 maj 2017, fattat beslut om apportemission om högst 441 233 nya aktier i Stillfront. Beslutet fattas mot bakgrund av det aktieöverlåtelseavtal som Stillfront ingått om förvärv av 100% av aktierna i eRepublik Labs. Limited (“eRepublik” eller “Bolaget”), vilket tidigare offentliggjorts enligt pressmeddelande den 30 maj 2017. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av eRepublik, dvs. Alexis Bonte, Gergat Trading Limited (ägt av Alain Bonte), fonder förvaltade av IDinvest Partners SA samt ett antal minoritetsaktieägare, gemensamt benämnda “Säljarna”. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom att Säljarna tillskjuter samtliga aktier i eRepublik till Stillfront som apportegendom.

Nyemissionens genomförande är beroende av att apportegendom bestående av aktierna i Bolaget överlåts till Stillfront i samband med tillträdet som beräknas ske omkring den 27 juni 2017. Förvärvet är villkorat av att ingen omständighet eller händelse inträffar eller uppdagas som rimligtvis kan ha en materiell negativ effekt på Bolagets och dess dotterbolag eller Stillfronts konsoliderade intäkter (där en materiell negativ effekt ska anses föreligga där Bolagets och dess dotterbolag eller Stillfronts konsoliderade intäkter minskar med minst 25% jämfört med budget för Q1 2017) mellan dagens för avtalets ingående och dagen för tillträde av förvärvet.

Vid tillträdet till förvärvet ska enligt aktieöverlåtelseavtalet EUR 7 500 000 utbetalas till Säljarna, varav EUR 4 050 000 betalas kontant och resterande EUR 3 450 000 med 441 233 nyemitterade aktier i Stillfront vilket styrelsen nu fattat beslut om. Antalet aktier som ska emitteras har fastställts baserat på genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 kalenderdagar som föregått den 29 maj 2017 vilket uppgick till 75,72 SEK samt den genomsnittliga växelkursen under samma period varigenom 1 EUR motsvarar 9,68 SEK.

Genom nyemissionen ökar Stillfronts aktiekapital med 308 863,10 SEK till 4 497 505,60 SEK Antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 6 425 008. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 6,87%.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobilt strategispel som utvecklas och förläggs av eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 22.15 CEST.