Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Pressrelease 2018-02-22

Bokslutskommuniké januari-december 2017

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Helåret januari – december 2017                                                                                  

 • Denna kommuniké omfattar Stillfront Group exklusive Goodgame Studios. Goodgame Studios konsolideras från januari 2018. En proforma resultat- och balansräkning för den nya koncernstrukturen återfinns i den investerarpresentation som finns på bolagets webplats.
 • Nettoomsättningen uppgick till 166,0 MSEK (2016: 94,8 MSEK), vilket innebär en ökning med 75% jämfört med 2016.
 • EBITDA exklusive effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar uppgick till 52,3 MSEK (34,3 MSEK), vilket innebär en ökning med 53%. EBITDA inklusive effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar uppgick till 135,3 MSEK (34,3 MSEK). EBITDA-resultatet har vidare förbättrats p g a avskriven skuld samt belastats med förvärvskostnader samt kostnader för förbättrad IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS och flytt till Nasdaq First North Premier vilket sammanlagt dock inte medfört någon resultateffekt.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 92,6 MSEK (23,4 MSEK). Ökningen jämfört med föregående år har i huvudsak orsakats av effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar. Årets resultat uppgick till 91,4 MSEK (21,0 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 14,35 SEK (2,89 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 14,15 SEK (2,86 SEK).
 • Per den 31 december uppgick likvida medel till 65,9 MSEK (35,8 MSEK).
 • Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras genom att resultatet balanseras i ny räkning.
 • Stillfront gav ut ett obligationslån uppgående till 110 MSEK inom en ram på 500 MSEK i maj.
 • Förvärv av eRepublik Labs Limited avtalades 30 maj. Förvärvet slutfördes i 27 juni.
 • Handeln i Stillfront-aktien flyttades till First North Premier i juni.
 • Inkråmsförvärv av Online Fussball Manager genomfördes i juli.
 • Förvärvsavtal avseende Altigi GmbH ingicks i december. Förvärvet slutfördes i januari 2018.

Kvartalet oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,2 MSEK (motsvarande period föregående år: 24,6 MSEK), vilket innebär en ökning med 116% jämfört med motsvarande period 2016.
 • EBITDA uppgick till 15,4 MSEK exklusive effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar (6,8). Inklusive effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar uppgick EBITDA till 98,4 MSEK (6,8 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 81,3 MSEK (1,2 MSEK). Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år har i huvudsak orsakats av effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar. Periodens resultat uppgick till 82,7 MSEK (7,7 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,83 SEK (1,39 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 12,64 SEK (1,37 SEK).
 • Förvärvsavtal avseende Altigi GmbH ingicks i december. Förvärvet slutfördes i januari 2018.

Händelser efter årets utgång

 • Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018 varvid en emission om 16.868.623 aktier genomfördes samt obligationslån uppgående 390 MSEK gavs ut.

Ett framgångsrikt 2017 med stark tillväxt, goda marginaler och ljusa utsikter för 2018

“2017 har varit ett mycket framgångsrikt år för Stillfront Group. Stillfront har ökat omsättningen med 75% och EBITDA med 53%. Förtroendet för vår strategi bekräftades av framgångsrika emissioner av företagsobligationer på 500 MSEK. Vidare handlas vår aktie nu på listan First North Premier. Under våren genomfördes förvärv av eRepublik Labs, vilket utvecklats exceptionellt väl. Vi avslutade 2017 med att ingå ett avtal om att förvärva Goodgame Studios – en av Europas absolut största aktörer inom vårt segment free-to-play. Vi står nu väl rustade inför 2018” säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen

MSEK 2017
okt-dec
2016
okt-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
Nettoomsättning 53 240 24 552 165 986 94 832
Omsättningstillväxt 116% 31% 75% 71%
EBITDA[1] 15 364 6 773 52 265 34 264
EBITDA-marg 28,9% 27,6% 31,5% 36,1%
Resultat efter finansiella poster 81 281 1 162 92 608 23 443
Resultat 83 737 7 668 91 440 20 976

INVESTERARPRESENTATION

En investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med adressen stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Larsson, CEO
+46-70-321 18 00
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
+46-70-585 12 58
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 07.30 CET.

 

[1] EBITDA exklusive effekter av omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar