Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport jan – jun 2018

PRESSMEDDELANDE

2018-08-28

Delårsrapport januari-juni 2018 

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)                  

Kvartalet april – juni 2018

Altigi GmbH har konsoliderats i Stillfront Group från och med 1 januari 2018. Således representerar siffror avseende 2018 den nya koncernen. Jämförelsesiffror för 2017 hänför sig till Altigi GmbH, om inte annat anges. Förvärvet presenteras i Not 3.

 • Nettoomsättningen uppgick till 329,3 MSEK (motsvarande period föregående år: 224,9 MSEK), vilket innebär en ökning med 46,4%. Nettoomsättningen för Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under andra kvartalet 2017 till 37,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen andra kvartalet 2018 en ökning med 783% jämfört med nettoomsättningen andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen proforma, som om Altigi/Stillfront-förvärvet genomförts 1 januari 2017, ökade med 25,6% jämfört med andra kvartalet 2017.
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9 MSEK (se Not 5), uppgick till 103,6 MSEK (95,3), vilket innebär en ökning på 8,6%.
 • EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9 MSEK, uppgick till 73,0 MSEK (74,0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 51,8 MSEK (66,1). Kvartalets resultat var 30,6 MSEK (44,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,26 SEK (2,66 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 SEK (2,66 SEK).
 • Nettoskuld uppgick till 410,9 MSEK och justerad skuldsättningsgrad var 1.18.
 • Flera av de spellanseringar som genomfördes under slutet av 2017 har presterat mycket bra. Big Farm Mobile Harvest, Nida Harb III: Empire of Steel och War and Peace: Civil War har presterat bra under delårsperioden, i synnerhet Nida Harb III, som nu är gruppens tredje största titel.
 • Under kvartalet har lanseringar genomförts av spelen Empire: Millennium Wars (web) och Unravel Two.

Delårsperioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 644,1 MSEK (motsvarande period föregående år: 475,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 35,5%. Nettoomsättningen för Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under första halvåret 2017 till 67,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen första halvåret 2018 en ökning med 857% jämfört med nettoomsättningen första halvåret 2017. Nettoomsättningen proforma ökade med 18,7% jämfört med första halvåret 2017.
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK (se Not 5), uppgick till 209,8 MSEK (194,3), vilket innebär en ökning på 8,0%.
 • EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK, uppgick till 148,0 MSEK (151,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 119,5 MSEK (107,1). Periodens resultat uppgick till 76,4 MSEK (70,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,31 SEK (4,22 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,29 SEK (4,22 SEK).
 • Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018 varvid en emission om 16 868 623 aktier genomfördes samt obligationslån uppgående 390 MSEK gavs ut. Redovisningsmässigt betraktas förvärvet som ett omvänt förvärv, där Altigi GmbH är den redovisningsmässigt förvärvande enheten och Stillfront Group AB är den legala förvärvande enheten. Detta innebär att alla jämförelsesiffror till och med 31 december 2017 avser Altigi GmbH.

Händelser efter periodens utgång

Spelen BIG COMPANY: Skytopia och Vietnam War: Platoons och Battle Star Arena lanserades i juli.

Vi bygger momentum

“Jag är mycket nöjd över utvecklingen av Stillfront. Förvärvet av Goodgame Studios har stärkt vår marknadsposition och vår portfölj. De spännande spelsläpp vi genomfört under slutet av 2017 levererar nu resultat, i synnerhet Big Farm Mobile Harvest, War and Peace: Civil War och Nida Harb III. Nida Harb III har visat sig vara en stor framgång och är för närvarande gruppens tredje bäst intäktsgenererande spel.

Vi fortsätter att utveckla nya spel och har en stark pipeline med starka varumärken på etablerade plattformar, vilket ger oss en fördelaktig risk-/avkastningsprofil, och är ett balanserat och kapitaleffektivt sätt för oss att expandera portföljen. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot att bli en global ledare inom vår nisch,” säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen

KSEK 2018
APR-JUN
2017
APR-JUN
 2018
JAN-JUN
2017
JAN-JUN
SENASTE 12 MÅN 2017
JAN-DEC
Nettoomsättning 329 277 224 904 644 088 475 385 1 081 384 912 681
Omsättningstillväxt 46,4% –  35,5%  –
EBITDA justerad* 103 569 95 348 209 829 194 292 349 588 312 788
EBITDA marginal justerad* 31,5% 42,4% 32,6% 40,9% 32,3% 34,3%
Tillväxt EBITDA justerad* 8,6% 8,0%
EBIT justerad* 72 998 73 998 147 983 151 607 245 196 227 558
Jämförelsestörande poster -9 871 -7 919 -11 586 -44 501 -78 776 -111 691
EBIT marginal justerad* 22,2% 32,9% 23,0% 31,9% 22,7% 24,9%
Resultat efter finansiella poster 51 789 66 079 119 519 107 108 149 312 115 639
Resultat 30 616 44 741 76 418 70 933 102 234 75 487
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,26 2,66 3,31 4,22 3,50 4,49
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,25 2,66 3,29 4,22 3,48 4,49
* exklusive jämförelsestörande poster           

 

Nyckeltal, Pro Forma

Nedanstående tabell innehåller nyckeltal pro forma för den nya koncernen som om förvärvet genomförts
1 januari 2017.

KSEK 2018
APR-JUN
2017
APR-JUN
 2018
JAN-JUN
2017
JAN-JUN
SENASTE 12 MÅN 2017
JAN-DEC
Nettoomsättning 329 277 262 215 644 088 542 700 1 180 055 1 078 667
Omsättningstillväxt 25,6% 18,7%
EBITDA justerad* 103 569 105 363 209 829 211 969 362 914 365 053
EBITDA marginal justerad* 31,5% 40,2% 32,6% 39,1% 30,8% 33,8%

 

INVESTERARPRESENTATION

En investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med adressen
stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 07.00 CEST.