Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront delårsrapport jan – mar 2018

Pressmeddelande 
2018-05-29

Delårsrapport januari-mars 2018           

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)                  

Delårsperioden januari – mars 2018

Altigi GmbH har konsoliderats i Stillfront Group från och med 1 januari 2018. Således representerar siffror avseende 2018 den nya koncernen. Jämförelsesiffror för 2017 hänför sig till Altigi GmbH, om inte annat anges. Förvärvet presenteras i Not 3.

  • Nettoomsättningen uppgick till 314,8 MSEK (motsvarande period föregående år: 250,5 MSEK), vilket innebär en ökning med 25,7%. Nettoomsättningen för Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under första kvartalet 2017 till 30,0 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen första kvartalet 2018 en ökning med 949% jämfört med nettoomsättningen första kvartalet 2017.  
  • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster (se Not 5) uppgick till 106,3 MSEK (98,9), vilket innebär en ökning på 7,4%.
  • EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 75,0 MSEK (77,6)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 67,7 MSEK (41,0 MSEK). Periodens resultat uppgick till 45,8 MSEK (26,2 MSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,00 SEK (1,56 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (1,56 SEK).
  • Big Farm Mobile Harvest, Nida Harb III: Empire of Steel och War and Peace: Civil War genomgick global lansering under fjärde kvartalet 2017. Spelen har uppvisat mycket bra försäljning under delårsperioden med utmärkt tillväxt i Nida Harb III.
  • Empire: Millennium Wars lanserades globalt i slutet av delårsperioden. Empire: Millennium Wars är ett mobilt strategispel baserat på det mycket framgångsrika varumärket Goodgame Empire. Vidare lanserades Call of War för Android och iOS under delperioden liksom Conflict of Nations på Steam.
  • Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018 varvid en emission om 16 868 623 aktier genomfördes samt obligationslån uppgående 390 MSEK gavs ut. Redovisningsmässigt betraktas förvärvet som ett omvänt förvärv, där Altigi GmbH är den redovisningsmässigt förvärvande enheten och Stillfront Group AB är den legala förvärvande enheten. Detta innebär att alla jämförelsesiffror till och med 31 december 2017 avser Altigi GmbH.

Händelser efter årets utgång

  • Den 22 maj inledde Stillfront en process för att förändra villkoren för obligationen 2017/2020. Syftet med ändringen är att göra det möjligt för Stillfront att optimera sin finansiering av rörelsekapital och av små till medelstora förvärv.

En bra start på ett spännande år

“Första kvartalet 2018 passerade vi en viktig milstolpe. Förvärvet av Goodgame Studios har slutförts, och vi rapporterar nu för första gången den sammanslagna koncernen.

Stillfront har fått en flygande start med rekordnivåer på både intäker och resultat. De befintliga storprodukterna Goodgame Empire, Empire Four Kingdoms och Big Farm fortsätter att leverera, och de investeringar som gjorts i samband med spellanseringarna Big Farm Mobile Harvest, War and Peace and Nida Harb III har visat sig falla väl ut, med ett starkt bidrag till intäkter och resultat i det första kvartalet. Vi har också gjort framsteg i att realisera synergier som har identifierats inom koncernen.

Vi fortsätter att utveckla nya spel med starka varumärken på etablerade plattformar, vilket ger oss en fördelaktig risk-/avkastningsprofil, och är ett balanserat och kapitaleffektivt sätt för oss att expandera portföljen. Vi har en bra pipeline vad gäller såväl kommande lanseringar som potentiella förvärv, och jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot att bli en global ledare inom vår nisch,” säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen

KSEK  2018 JAN-MAR 2017 JAN-MAR SENASTE

12 MÅN

2017 JAN-DEC
Nettoomsättning 314 811 250 481 977 011 912 681
Omsättningstillväxt 25,7%      
EBITDA justerad* 106 271 98 944 320 115 312 788
EBITDA marginal justerad* 33,8% 39,5% 32,8% 34,3%
EBIT justerad* 74 996 77 609 224 945 227 558
EBIT margin justerad* 23,8% 31,0% 23,0% 24,9%
Resultat 45 802 26 192 95 097 75 487
* exklusive jämförelsestörande poster        

Nyckeltal, Pro Forma

Nedanstående tabell innehåller nyckeltal pro forma för den nya koncernen som om förvärvet genomförts 1 januari 2017.

KSEK  2018 JAN-MAR 2017 JAN-MAR SENASTE

12 MÅN

2017 JAN-DEC
Nettoomsättning 314 811 280 485 1 112 993 1 078 667
Omsättningstillväxt 12,2%      
EBITDA justerad* 106 271 106 606 364 718 365 053
EBITDA margin justerad* 33,8% 38,0% 32,8% 33,8%
* exklusive jämförelsestörande poster        

INVESTERARPRESENTATION

En investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med adressen
stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2018 kl 07.00 CEST.