Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelande 2017-11-14

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Delårsperioden januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 112,7 MSEK (motsvarande period 2016: 70,3 MSEK), vilket innebär en ökning med 60% jämfört med motsvarande period 2016. Rörelsens intäkter uppgick till 139,2 MSEK (87,0).
 • EBITDA uppgick till 36,9 MSEK jämfört med 27,5 MSEK under motsvarande period 2016. EBITDA-resultatet har förbättrats p g a avskriven skuld samt belastats med förvärvskostnader samt kostnader för förbättrad IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS och flytt till Nasdaq First North Premier vilket sammanlagt inte medfört någon resultateffekt.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (22,3). Finansiella poster belastas av bokföringsmässig finansiell kostnad avseende villkorade tilläggsköpeskillingar. Delårsperiodens resultat uppgick till 8,7 MSEK (13,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,09 SEK (1,45 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,08 SEK (1,42 SEK).
 • Per den 30 september uppgick likvida medel till 71,1 MSEK. Per 31 dec 2016 uppgick likvida medel till 35,8 MSEK.

Kvartalet juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,4 MSEK (motsvarande period 2016: 21,8 MSEK), vilket innebär en ökning med 108% jämfört med motsvarande period 2016. Rörelsens intäkter uppgick till 55,6 MSEK (29,8).
 • EBITDA uppgick till 19,2 MSEK jämfört med 6,8 MSEK under motsvarande period 2016. EBITDA-resultatet har förbättrats p g a avskriven skuld samt har belastats med förvärvskostnader vilket medfört en resultatförbättring med netto 2,0 MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 MSEK (5,2). Kvartalets resultat uppgick till 6,6 MSEK (2,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,07 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,07 SEK).
 • Under kvartalet fortsatte lanseringen av Siege: Titan Wars. I början på juli var produkten globalt featured av Apple. Totalt har produkten installerats av 1,8 miljoner användare per den 30 september.
 • 18 juli genomfördes förvärvet av det tyska sportsmanagementspelet OFM. I samband därmed tecknades även ett förläggaravtal avseende Football Empire.
 • Stillfronts obligation noterades på Nasdaq STO Corporate Bonds 21 juli.

Händelser efter Delårsperiodens utgång

 • 19 oktober genomfördes en global lansering av eRepublik Labs nya spel “War and Peace: Civil War”. Efter lanseringen visade spelet mycket starka nyckeltal.
 • Bytros framgångsrika spel Call of War lanserades på plattformen Steam den 19 oktober.
 • Babils Nida Harb 3: Empire of Steel lanserades den 10 november.

Vårt allra starkaste kvartal hittills – på alla områden

Tredje kvartalet når vi nytt all time high avseende omsättning och EBITDA för ett enskilt kvartal, likväl som rullande tolv månaders intäkter. Vi har uppnått nya omsättningsrekord med mycket goda marginaler under 34 månader i rad. Min slutsats är att vår strategi att skapa god avkastning med diversifiering och balanserad risk fungerar. Vi har etablerarat en mycket stabil grund för fortsatt god utveckling över lång tid framöver“, säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen


KSEK
2017
jul-sep
2016
jul-sep
2017 jan-sep 2016
jan-sep
Senaste 12 mån 2016
jan-dec
Nettoomsättning 45 432  21 837  112 747  70 280  137 299  94 832
Omsättningstillväxt 108%   60%      
EBITDA 19 226  6 828  36 903  27 491  43 676  34 264
EBITDA-marg 42,3% 31,3% 32,7% 39,1% 31,8% 36,1%
Resultat efter finansiella poster 4 754  5 223  11 327  22 281  12 489  23 443
Resultat 6 631  2 094  8 703  13 308  16 371  20 976

Investerarpresentation

En investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med adressen
stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

Att notera om denna information

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 nov 2017 kl 08.30 CET.

Avanza Bank, som nås på telefon 08-4094 2120, är Stillfronts Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO
Tel: 070-321 1800, jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Stockholm med ticker SF. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil- strategispel som utvecklas och förläggs av eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel som utvecklas och förläggs av OFM Studios.