Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront emitterar 600 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

PRESSMEDDELANDE  
13 november 2018

Stillfront emitterar 600 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer och meddelar befintliga innehavare av det utestående seniora säkerställda obligationslånet om 500 miljoner kronor specifikt datum för tidig inlösen

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har framgångsrikt placerat 600 miljoner kronor i seniora icke-säkerställda obligationer under ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån med ett ramverk om upp till 1 000 miljoner kronor med förfall 2022 (“2022-Obligationen”). Emissionslikviden kommer användas för tidig inlösen av Bolagets utestående 2017/2020 seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med förfall 2020 (“2020-Obligationen”) och för allmänna företagsändamål. Bolaget har också kommit överens om villkor för bankfaciliteter om 600 miljoner kronor.

Räntesatsen för det nya obligationslånet fastställdes till 3 månaders STIBOR + 500 baspunkter och villkoren inkluderar flera fördelaktiga förändringar jämfört med Bolagets utestående obligationslån inklusive frigörande av säkerheter, flexiblare villkor för bankfinansiering samt medgivande för utdelning överensstämmande med Bolagets finanspolicy. Obligationerna placerades hos nordiska institutionella och privata investerare. Med hänvisning till pressmeddelandet daterat 29 oktober 2018 har Bolaget idag meddelat innehavare av 2020-Obligationen specifikt inlösendatum respektive avstämningsdatum avseende tidig inlösen av 2020-Obligationen. Bolaget meddelar härmed att villkoren för tidig inlösen av 2020-Obligationen är uppfyllda.

I samband emissionen av 2022-Obligationen har Bolaget kommit överens om villkor för ett bankfacilitetspaket bestående av en 1-årig kontokredit om 100 miljoner kronor samt en 3-årig kreditfacilitet om 500 miljoner kronor.

“Vi är väldigt nöjda över att ha säkrat ett nytt skuldfinansieringspaket med fördelaktiga villkor som erbjuder flexibel och attraktiv finansiering för att stödja och stärka vår organiska såväl som förvärvsdrivna tillväxtagenda”, säger Jörgen Larsson, VD

I samband med emissionen av 2022-Obligationen har Carnegie Investment Bank, SEB och Swedbank agerat Joint Bookrunners, White & Case har agerat juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och DLA Piper har agerat juridisk rådgivare till Bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar, av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 november 2018 kl 17.05 CET.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, “Prospektdirektivet”).

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Stillfront Group AB (publ) anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Stillfront Group AB (publ):s kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.