Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront fullföljer förvärvet av eRepublik Labs

PRESSMEDDELANDE
27 juni 2017

Stillfront fullföljer förvärvet av eRepublik Labs

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) har fullföljt förvärvet av 100% av aktierna i eRepublik Labs. Limited (“eRepublik” eller “Bolaget”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 maj 2017. Förvärvet var villkorat av att ingen omständighet eller händelse inträffats eller uppdagats som rimligtvis kan ha en materiell negativ effekt på Bolagets och dess dotterbolag eller Stillfronts konsoliderade intäkter. Villkoret har uppfyllts och Stillfront har tillträtt aktierna i eRepublik. Köpeskillingen som Stillfront erlade till säljarna av eRepublik (“Säljarna”) i samband med tillträdet uppgick till EUR 7 500 000, varav EUR 4 050 000 betalades kontant och resterande EUR 3 450 000 med 441 233 nyemitterade aktier i Stillfront. Stillfront har sedan tidigare fattat beslut om apportemissionen av de nya aktierna vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 juni 2017. I samband med tillträdet tecknade Säljarna sig för samtliga aktier i apportemissionen och Stillfronts styrelse har beslutat att tilldela de tecknade aktierna till Säljarna. Stillfronts aktiekapital kommer efter nyemissionen uppgå till SEK 4 497 505,60 och antalet aktier till 6 425 008.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobilt strategispel som utvecklas och förläggs av eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 19.35 CEST.