Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group AB (publ) genomför förvärvet av majoritetsandel i Simutronics

Stillfront Group AB (publ) genomför förvärvet av majoritetsandel i Simutronics och genomför apportemission

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “bolaget”) har genomfört förvärvet av 52,65 procent av de utestående aktierna i det amerikanska bolaget Simutronics Corp., (“Simutronics”) som bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 juni 2016.

I samband med tillträdet av aktierna, som skedde efter börsens stängning den 23 juni 2016, genomförde Stillfront en nyemission av 18 851 aktier till David M. Whatley Living Trust. Teckningskursen uppgick till 65,8554 kronor per aktie och hade fastställts baserat på det genomsnittliga priset per Stillfrontaktie på Nasdaq First North under 30 dagar före dagen för teckning av aktier. Samtliga aktier har tecknats av David M. Whatley Living Trust. Betalning för de nyemitterade aktierna erlades genom tillskjutande av 1 802 500 aktier i Simutronics. Den totala köpeskillingen för aktierna i Simutronics uppgick till totalt USD 937 661 och betalades dels kontant och dels i form av de nyemitterade aktierna i Stillfront.

Beslutet om nyemission fattades av Stillfronts styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman registrerat hos Bolagsverket den 2 juni 2016. Genom nyemissionen ökar Stillfronts aktiekapital med 13 195,70. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier, med beaktande av den nyemission som extra bolagsstämman beslutade om den 22 juni 2016, att uppgå till 5 586 158 och aktiekapitalet till 3 910 310,60 kronor.

Stillfronts styrelse beslutade i samband med tillträdet att inrätta ett incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i Simutronics ledning i enlighet med de villkor som framgår av bolagets pressmeddelande den 21 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.
Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120