Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Stillfront Group förvärvar Imperia Online JSC

PRESSMEDDELANDE 

21 September 2018

Stillfront Group förvärvar Imperia Online JSC

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) tillkännager idag förvärvet av 100% av aktierna i Imperia Online JSC (“Imperia Online” eller “Bolaget”), en ledande spelutvecklare och spelförläggare i sydöstra Europa med fokus på långvariga spelarrelationer.

Imperia Online är en av de ledande spelutvecklarna och förläggarna i sydöstra Europa med 25 släppta spel och över 45 miljoner användare globalt. Bolagets flaggskeppstitel är Imperia Online, ett medeltida ‘Massively multiplayer online’ (MMO) strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar. Imperia Online är baserat i Sofia, Bulgarien och har cirka 50 anställda.

Bolaget genererade en nettointäkt på cirka 4,1 MEUR, med cirka 48% i rörelsemarginal för perioden januari – augusti 2018. Imperia Online grundades 2009 av Dobroslav Dimitrov och Moni Dochev. De sammanlagt nio säljarna kommer att vara fortsatt verksamma i Bolagets högsta ledning framgent.

“Imperia Online passar utomordentligt in i Stillfronts tillväxtstrategi både genom att bredda vår portfölj av studios och spel med en karaktär som driver långa spelarrelationer. Imperia Online är en ledande utvecklare och förläggare med en gedigen och mycket lojal spelarbas. Det är med glädje jag idag välkomnar Dobroslav, Moni, Cvetan och hela teamet på Imperia Online till Stillfrontfamiljen”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront.

“Att bli en del av Stillfront Group möjliggör för oss att fortsätta vår utveckling av nya produkter inom onlinestrategispel. Vi ser förvärvet som ett strategiskt nästa steg för Imperia Online, och vi ser fram emot att dela marknadskunskap och skapa synergier med övriga studios i Stillfront Group”, kommenterar Dobroslav Dimitrov, CEO, Imperia Online.

Transaktionen

Transaktionen innebär att 100% av aktierna i Imperia Online förvärvas. Förvärvet beräknas fullbordas omkring den 11 oktober 2018.
Bolaget kommer att konsolideras i Stillfronts finansiella rapportering från den 1 oktober 2018.

Vid tillträdet till Bolaget kommer EUR 10 000 000 att utbetalas till säljarna, varav EUR 5 000 000 betalas kontant och resterande EUR 5 000 000 med 269 412 nyemitterade aktier i Stillfront där teckningskursen motsvarar genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 dagar som föregår dagens datum. Detta motsvarar en utspädning om 1,14% på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen). Den del av köpeskillingen som ska betalas vid tillträdet motsvarar ett ‘enterprise value’ om 2,9 gånger prognostiserat EBIT 2018 för Bolaget.

Stillfront kommer vidare att betala en tilläggsköpeskilling med ett sammanlagt maximalt belopp om EUR 17 500 000 varav 50% betalas kontant och 50% med nyemitterade aktier i Stillfront. Tilläggsköpeskillingen ska betalas årligen efter fastställande av var och en av de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2018, 2019, 2020 och 2021. Den slutliga storleken på den årliga tilläggsköpeskillingskomponenten beror på EBIT-utvecklingen för Bolaget. Vidare är respektive tilläggsköpeskillingsbelopp som baseras på åren 2019 och 2020 begränsat till EUR 7 000 000, där överskottet (om något) ska överföras till nästa år. Den sammanlagda köpeskillingen som Stillfront ska betala för Imperia Online kan inte överstiga EUR 27 500 000. Stillfront anser att den totala potentiella köpeskillingen, om den kommer att utbetalas, kommer att resultera i en mycket attraktiv resultatmultipel för Bolaget, långt under Stillfronts nuvarande värdering.

Den kontanta delen av köpeskillingen som ska betalas vid tillträdet avses finansieras med befintlig kassa och den kontanta delen av tilläggsköpeskillingen avses finansieras med egengenererade medel. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna hänförliga till tilläggsköpeskillingen ska motsvara genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 dagar som föregår utgången av relevant räkenskapsår.

De 269 412 nyemitterade aktierna i Stillfront som emitteras till säljarna vid tillträdet är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från dagen för erhållande av desamma. De ytterligare aktier som erhålls av säljarna som en del av tilläggsköpeskillingen är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från dagen för erhållande av desamma.

Transaktionen är villkorad av att vissa varumärken vederbörligen registreras hos Bolaget mellan dagens datum och dagen för tillträdet av förvärvet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront Group
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i sambarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, som förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 september kl 08.30 CEST.