Skip to content
Regulatory

Stillfront Group bedöms uppfylla noteringskraven för notering på Nasdaq Stockholm, publicerar prospekt och har ansökt om notering av bolagets aktier i samband med listbytet

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Stillfronts aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Stillfront har mot bakgrund av listbytet upprättat och idag publicerat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, samt ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm med förväntad första dag för handel den 26 maj 2021.

Om listbytet
Första dag för handel i Stillfronts aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara på onsdag den 26 maj 2021. Sista handelsdag i Stillfronts aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer då vara tisdagen den 25 maj 2021. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (SF) och ISIN-kod (SE0015346135). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i Stillfront behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Stillfronts aktier har varit noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2015 och inom premiers-segmentet sedan 2017. Noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm är ytterligare ett led i Stillfronts fortsatta tillväxt. Styrelsen och ledningen bedömer att noteringen på Nasdaq Stockholm kommer bidra till att skapa ett ökat långsiktigt aktieägarvärde och det utgör ett viktigt steg i fortsatt expansion och utveckling av bolaget. Styrelsen förväntar sig att listbytet kommer medföra en ökad medvetenhet om Stillfronts verksamhet och aktiviteter, att det kommer stärka bolagets profil och varumärke hos investerare och därmed ge en utökad tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna samt öka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner och andra medarbetare.

“Sedan vår börsintroduktion i slutet av 2015 har Stillfront vuxit från 50 medarbetare och fyra spelstudios till en grupp med fler än 1 250 medarbetare och 20 olika spelstudios över hela världen. Under de senaste åren har vi investerat mycket tid och resurser i att bygga en robust affärsplattform och en professionell organisation som främjar vårt växande antal spelstudios och vi är nu redo att ta nästa steg som företag. Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är en kvalitetsstämpel och en viktig milstolpe för Stillfront på vår resa mot att bygga ett ledande ”free-to-play powerhouse”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront.

Prospekt
För fullständig information om det förväntade listbytet från, nuvarande, Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Stillfront och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Stillfronts webbplats (www.stillfront.com) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Rådgivare
DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Stillfront i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases