Skip to content
Regulatory

Stillfront Group beslutar om apportemission inför förvärvet av Imperia Online JSC

PRESSMEDDELANDE
10 oktober 2018

Stillfront Group beslutar om apportemission inför förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) tillkännager idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2018, som registrerades hos Bolagsverket den 11 juni 2018, fattat beslut om apportemission av 269 412 nya aktier i Stillfront. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Stillfront ingått om förvärv av 100% av aktierna i Imperia Online JSC (“Imperia Online” eller “Bolaget”), vilket tidigare offentliggjorts enligt pressmeddelande den 21 september 2018. Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Imperia Online, gemensamt benämnda “Säljarna”. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom att Säljarna tillskjuter samtliga aktier i Imperia Online som apportegendom.

Nyemissionens genomförande är beroende av att apportegendom bestående av aktierna i Bolaget överlåts till Stillfront i samband med tillträdet, som beräknas ske omkring den 11 oktober 2018.

Vid tillträdet till Bolaget ska enligt aktieöverlåtelseavtalet EUR 10 000 000 utbetalas till Säljarna, varav cirka EUR 5 000 000 betalas kontant och resterande cirka EUR 5 000 000 med 269 412 nyemitterade aktier i Stillfront vilket styrelsen nu fattat beslut om. Antalet aktier som ska emitteras har fastställts baserat på ett genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 kalenderdagar som föregått den 21 september 2018, vilket uppgick till cirka SEK 195,53, samt den genomsnittliga växelkursen under samma period varigenom 1 EUR motsvarar cirka SEK 10,54.

Genom nyemissionen ökar Stillfronts aktiekapital med SEK 188 588,40 till SEK 16 535 628,90. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att vara 23 622 327. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 1.14% på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Sofia Wretman, IR, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i sambarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, phone +46 8 4094 2120

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl 16.00 CEST.