Skip to content
Regulatory

Stillfront Group förvärvar Jawaker och fortsätter expansionen i MENA-regionen samt avser inhämta ny finansiering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, IELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

I samband med förvärvet offentliggör Stillfront preliminära oreviderade siffror för första halvåret 2021 avseende Jawaker samt oreviderade prognossiffror för helåret 2021 avseende Jawaker.

INSIDERINFORMATION: Stillfront Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jawaker FZ LLC (“Jawaker”) till en total köpeskilling om 205 miljoner USD på en kontant- och skuldfri basis (“Transaktionen”). Jawaker grundades 2009 och är en ledande mobilspelstudio i MENA-regionen som innehar en av de största klassiska PvP (Player versus Player) spelapplikationerna i världen, med fokus på bräd- och kortspel samt andra populära spel specifika för regionen. Säljarna av Jawaker är grundarna och majoritetsägarna, investmentbolaget Media Zone Investments FZ LLC (“twofour54”) och vissa anställda. Jawaker har sitt huvudkontor i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, med ett team om ungefär 50 personer. För att finansiera en del av Transaktionen har Stillfronts styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission om 1 000 miljoner SEK.

TRANSAKTIONEN I SAMMANDRAG

  • Den totala initiala köpeskillingen som ska betalas vid fullföljande av förvärvet om 100 procent av aktierna i Jawaker uppgår till 205 miljoner USD på en kontant- och skuldfri basis (den "Initiala Köpeskillingen").
  • Av den Initiala Köpeskillingen betalas 74 procent kontant och 26 procent betalas i 8 540 092 nyemitterade aktier i Stillfront.
  • Vissa säljare kan komma att erhålla en kontant tilläggsköpeskilling om upp till 20 miljoner USD om Jawaker når vissa EBIT-mål avseende 2021. Tilläggsköpeskillingen för 2021 kommer uppgå till noll vid mittpunkten för det förväntade EBIT-intervallet för 2021 som beskrivs nedan. Därutöver kan vissa säljare komma att erhålla ytterligare tilläggsköpeskilling om 1,0x EBIT för vart och ett av räkenskapsåren 2022, 2023, 2024, 2025 och 2026, varav 70 procent ska betalas kontant och 30 procent i nyemitterade aktier i Stillfront.
  • Jawaker har en preliminär oreviderad IFRS-konverterad nettoomsättning och justerad EBIT om cirka 132 miljoner SEK respektive cirka 82 miljoner SEK för första halvåret 2021.
  • Jawaker förväntas generera en nettoomsättning om cirka 270-310 miljoner SEK och justerad EBIT om cirka 180-210 miljoner SEK under helåret 2021.
  • Den Initiala Köpeskillingen motsvarar cirka 8,9x av Jawakers prognosticerade och oreviderade justerade EBIT avseende helåret 2021, med ett antagande om en EBIT på medelnivå avseende 2021.
  • Förvärvet av Jawaker kommer fortsatt stärka Stillfronts närvaro i den strategiskt betydelsefulla och snabbt växande MENA-regionen, samt vidare bredda Stillfronts spelportfölj och ytterligare driva framtida organisk tillväxt. Vidare kommer förvärvet att möjliggöra betydande skalfördelar och samarbetspotential inom Stillfronts grupp av spelstudior.
  • För att finansiera en del av Transaktionen har Stillfronts styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission om 1 000 miljoner SEK, i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.
  • Tillträdet av Transaktionen förväntas ske den 4 oktober 2021.

"Stillfront har varit aktiva i MENA-regionen sedan 2016 och vi fortsätter imponeras av de fantastiska talanger och den starka tillväxt som vi sett i regionen de senaste fem åren. Mohamad och Jawaker-teamet har byggt upp en imponerande studio genom att anta en strategi som utgår från en enda applikation, där användare kan spela flera olika spel inom samma applikation, samtidigt som de interagerar med vänner och socialiserar, vilket skapar ett starkt engagemang och en stor lojalitet inom användarbasen. I och med förvärvet av Jawaker adderar vi en snabbt växande och lönsam studio till koncernen, samt stärker vår närvaro i den strategiskt betydelsefulla MENA-regionen ytterligare. Vi ser betydande potentiella skalfördelar med Jawaker som en del av Stillfront, med möjligheter till ökad användaranskaffning i MENA-regionen samt arabisktalande användare världen över, särskilt mot bakgrund av Stillfronts framgångsrika erfarenhet av att marknadsföra Babils spel. Jawakers expertis i regionen kompletterar Babils både vad avser genrekunskap och regional räckvidd, vilket gör Jawaker och Babil till en perfekt strategisk matchning för Stillfront som skapar möjligheter till tillväxt framgent", säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront.

"Från dess ödmjuka start för 12 år sedan har Jawaker alltid bibehållit en tro på att stadig lönsam tillväxt kan åstadkomma meningsfulla resultat över en längre tid. Den bästa investering vi gjort under åren har varit den i vår företagskultur, som har skapat den miljö som frigjort potentialen hos vårt inspirerande team, vilket är det som gjort Jawaker till vad det är idag. Den överväldigande känslan just nu är känslan av en ny början inom Stillfront-familjen. Vi är mycket förväntansfulla inför att ansluta till en koncern som delar vår tilltro till långsiktiga investeringar samt inför att skapa en beständig del inom vår genre av spel", säger Mohamad Hasan, medgrundare och CEO, Jawaker.

"Genom investeringar i ledande bolag inom onlinespel, såsom i Jawaker, visar twofour54 återigen att de är pionjärer inom den regionala spelindustrin. Denna transaktion är ytterligare ett bevis på att Emiratets spelsektor går från klarhet till klarhet, och genom AD Gaming initiative är Abu Dhabi fortsatt hängivna till att driva på utvecklingen under kommande år", säger Michael Garin, CEO, twofour54.

BAKGRUND OCH SYFTE MED TRANSAKTIONEN
Förvärvet av Jawaker är ett viktigt steg i Stillfronts ambition att bli ett ledande free-to-play powerhouse. Förvärvet kommer vidare stärka Stillfronts närvaro i den strategiskt betydelsefulla och snabbt växande MENA-regionen, samt bredda Stillfronts spelportfölj, ytterligare driva framtida organisk tillväxt och möjliggöra betydande skalfördelar och samarbetspotential inom Stillfronts spelstudior.

Jawaker grundades 2009 och är en ledande och mycket lönsam spelstudio i MENA-regionen som innehar en av de största klassiska PvP spelapplikationerna i världen. Studion fokuserar på bräd- och kortspel samt andra populära spel specifika för regionen. Jawaker har byggt upp en stark närvaro i den snabbt växande MENA-regionen, underbyggt av dess regionala återförsäljarnätverk, som skapar en stark konkurrensfördel och inträdesbarriär. Majoriteten av studions intäkter genereras från MENA-regionen, men en stor andel intäkter genereras även från den arabiska diasporan i Europa och Nordamerika.

Jawaker-applikationen utgör en enda hub för mer än 30 spel och möjliggör för användare att spela, interagera med vänner, bli medlem i klubbar samt socialisera. Strategin med en applikation sammanför ett stort antal spelare inom ett ekosystem, vilket möjliggör för korsvis marknadsföring mellan titlar inom applikationen och stärker lojaliteten. Idag spelar mer än 50 procent av Jawakers användare två eller fler olika spel inom applikationen varje vecka. Den framgångsrika strategin med en applikation underlättar framtida korsmarknadsföring och bidrar till Stillfronts strategiska initiativ att bibehålla mer trafik inom Stillfronts egna ekosystem.

Förvärvet av Jawaker kommer möjliggöra betydande skalfördelar som en del av Stillfront och ytterligare stärka bolagets starka position i MENA-regionen. Mot bakgrund av Stillfronts framgångsrika erfarenhet av att marknadsföra Babils spel, ser Stillfront en stor potential att öka investeringarna i marknadsföring för kundanskaffning i MENA-regionen samt arabisktalande användare världen över. Jawakers regionala expertis i MENA-regionen kompletterar Babils både vad avser genrekunskap, lokal räckvidd och intäktsmodellsperspektiv, vilket möjliggör vidare synergier och skalningsfördelar för Stillfronts titlar i MENA-regionen. Stillfront ser vidare en stor potential att skala upp Jawakers spel internationellt i västerländska länder samt den indiska subkontinenten, genom att använda Stillfronts expertis vad gäller inriktad marknadsföring och lokalisering.

TRANSAKTIONEN
Transaktionen innebär förvärv av 100 procent av aktierna i Jawaker, och tillträde beräknas ske den 4 oktober 2021. Jawaker konsolideras i Stillfronts konsoliderade finansiella rapportering från den 1 oktober 2021.

Vid slutförandet av Transaktionen kommer 205 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis att betalas ut till säljarna, varav 74 procent ska betalas kontant och 26 procent i 8 540 092 nyemitterade aktier i Stillfront. De nyemitterade aktierna kommer att emitteras baserat på det bemyndigande till styrelsen i Stillfront som beviljats vid årsstämman som hölls den 11 maj 2021. Antalet aktier i relation till den Initiala Köpeskillingen har beräknats baserat på den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Stillfront som handlas på Nasdaq Stockholm under de senaste tjugo handelsdagarna före och inklusive den 6 september 2021, konverterad till USD till en kurs motsvarande den genomsnittliga växelkursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad på https://www.riksbank.se/ under samma period. Teckningspriset per aktie i relation till Initiala Köpeskillingen uppgår således till 54,140 SEK. Detta motsvarar en utspädning om 2,3 procent på en fullt utspädd basis (dvs baserat på det totala antalet utestående aktier och röster efter emissionen). Minoritetsägaren Media Zone Investments FZ LLC “twofour54” kommer endast erhålla kontanter i den Initiala Köpeskillingen för dess aktier i Jawaker.

Vissa säljare kan komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om upp till 20 miljoner USD om Jawaker når vissa EBIT-mål avseende 2021. Tilläggsköpeskillingen för 2021 kommer uppgå till noll vid mittpunkten för det kommunicerade förväntade EBIT-intervallet för 2021. Därutöver kan vissa säljare komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om 1,0x EBIT för vart och ett av räkenskapsåren 2022, 2023, 2024, 2025 och 2026, vilken genereras i den löpande verksamheten under vart och ett av nämnda år. Tilläggsköpeskillingen för 2022-2026 ska till 70 procent betalas genom kontant betalning och 30 procent i nyemitterade aktier i Stillfront. Teckningskursen för nyemitterade aktier hänförbara till tilläggsköpeskillingen (om sådan utgår) ska motsvara det volymvägda genomsnittspriset för Stillfronts aktier på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna före Bolagets publicering av finansiella resultat för det relevanta räkenskapsåret och en USD/SEK-växlingskurs motsvarande den genomsnittliga växlingskursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad på https://www.riksbank.se/ under samma period.

De 8 540 092 aktier som emitteras i Stillfront som del av den Initiala Köpeskillingen är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om arton månader från dagen då säljarna erhållit sådana aktier. De aktier som emitteras i Stillfront som del av tilläggslöpeskillingen är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från dagen då säljarna erhållit sådana aktier.

För att finansiera en del av Transaktionen har Stillfronts styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission om 1 000 miljoner SEK, i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.

Tillträdet av Transaktionen är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor

Grundarna och andra nyckelpersoner kommer att förbli anställda hos Jawaker och vara del av ledningen för Jawaker efter tillträdet av Transaktionen.

PRELIMINÄRA OREVIDERADE SIFFROR AVSEENDE JAWAKER FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2021
Nedan presenterade preliminära oreviderade finansiella siffor är enbart avsedda att beskriva den finansiella situationen för Stillfront efter tillträdet av Transaktionen. Alla siffror är preliminära och oreviderade. Jawaker har USD som rapportvaluta. Siffrorna i USD har översatts till SEK genom att använda den genomsnittliga FX-kursen för perioden januari till juni 2021, med en kurs USD/SEK om 8,4039.

Jawaker har en preliminär oreviderad IFRS-nettoomsättning om cirka 132 miljoner SEK och justerad EBIT om cirka 82 miljoner SEK för perioden januari-juni 2021.

PRELIMINÄR PROFORMARESULTATRÄKNING

IFRS
Oreviderat
SEKm[1]
Stillfront
(Rapporterade siffror)
YTD Q2’21
Jawaker
YTD Q2’21
Stillfront
(Proforma)
YTD Q2’21
Nettoomsättning 2 702 132 2 834
Aktiverat arbete för egen räkning 223 4 227
Övriga rörelseintäkter 12 0 12
Justerad EBITDA[2] 1 049 84 1 133
Justerad EBITDA-marginal 39% 64% 40%
Justerad EBIT[3] 909 82 991
Justerad EBIT-marginal 34% 62% 35%

OREVIDERADE PROGNOSSIFFROR FÖR JAWAKER AVSEENDE HELÅRET 2021
Nedan presenterade oreviderade prognossiffor är enbart avsedda att beskriva den hypotetiska finansiella situationen avseende Jawaker samt för att utvisa den potentiella finansiella tillväxten hos Jawaker. De finansiella antagandena är baserade på Jawakers internredovisning och projicerade tillväxt. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade.
Jawaker förväntas generera en nettoomsättning om cirka 270-310 miljoner SEK, och justerad EBIT om cirka 180-210 miljoner SEK för helåret 2021.[4]

TRANSAKTIONSKOSTNADER
Transaktionsutgifter beräknas uppgå till 17 miljoner SEK för Transaktionen, vilket redovisas i rörelseresultatet för tredje kvartalet, och 15 miljoner SEK för den riktade nyemissionen, vilket redovisas direkt i eget kapital.

FINANSIELLA OCH JURIDISKA RÅDGIVARE
DLA Piper är legal rådgivare och EY är rådgivare avseende finansiell och skatte-due diligence till Stillfront i samband med Transaktionen. Latham Watkins är legal rådgivare och Aream & Co är finansiell rådgivare till säljarna i samband med Transaktionen.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (tillsammans "Managers") är Joint Global Coordinators i samband med den riktade emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Stillfront i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers.

KONFERENSSAMTAL FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA
Representanter för Stillfront kommer delta i ett konferenssamtal den 9 september, kl. 08:30 CEST. För att delta, vänligen använd uppgifterna nedan.

För att delta via telefon, vänligen använd:
SE: +46856642706
UK: +443333009268
US: +16467224957

För att delta via audiocast:
https://tv.streamfabriken.com/press-conference-09-09-2021 

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Stillfront i någon jurisdiktion, varken från Stillfront eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med emissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Stillfront och Stillfronts aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Stillfront. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende emissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stillfront har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som “avser”, “uppskattar”, “förväntar”, “planerar”, “kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. Även om Stillfront anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan Stillfront inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter innefattar men är inte begränsade till följande: Jawakers framtida affärsutveckling, den förväntade tillväxten av Jawakers användarbas, förväntningen om den takt med vilken Jawaker kan få aktiva användare, Jawakers förmåga att generera intäkter på användarbasen och Jawakers förmåga att lansera nya produkter enligt plan. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Stillfront varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Stillfront kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Stillfront inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Stillfronts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Stillfront.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Stillfront samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Siffrorna i USD har översatts till SEK genom att använda den genomsnittliga FX-kursen från Svenska Riksbanken för perioden, med en kurs USD/SEK om 8,4039.
[2] Justerad EBITDA är EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA-marginal är EBITDA-marginal justerad för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster uppgår till -17 miljoner SEK för Jawaker, hänförliga till beräknade transaktionskostnader för rådgivare.
[3] Justerad EBIT är EBIT justerat för jämförelsestörande poster, exklusive nedskrivning av förvärvsrelaterade poster. Nedskrivning av förvärvsrelaterade poster och jämförelsestörande poster som påverkar EBIT (uppskattade transaktionskostnader) uppgick till -66 miljoner SEK.
[4] Siffrorna i USD har översatts till SEK genom att använda en kurs USD/SEK om 8,4694 , motsvarande Svenska Riksbankens genomsnittliga kurs under perioden från årets början till den 31 augusti 2021.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases