Skip to content
Regulatory

Stillfront Group presenterar oreviderade proformasiffror för YTD Q3 2020 och vägledning för helåret 2021 i och med förvärven av Super Free Games och Sandbox Interactive

INSIDERINFORMATION: Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) offentliggjorde tidigare idag att man ingått avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Super Free Games, Inc. (under namnbyte från Super Lucky Casino, Inc.) (”Super Free”) och Sandbox Interactive GmbH (”Sandbox”) för en sammanlagd initial betalning om cirka 2,6 miljarder kronor (”Förvärven”). Som ett resultat av Förvärven har Stillfront beslutat att kommunicera att dess nettoomsättning proforma och justerad EBITDA proforma inklusive Förvärven uppgår till 3 550 miljoner kronor respektive 1 373 miljoner kronor för perioden januari till september 2020. Dessutom beräknar Stillfront att Förvärven kommer bidra med en nettoomsättning proforma och proformajusterad EBITDA till Stillfront för helåret 2021 inom intervallet 1 500–2 000 miljoner kronor respektive 350–450 miljoner kronor. Alla siffror är preliminära och oreviderade. Tillträde av förvärvet av Sandbox förväntas ske senast den 30 december 2020 och tillträde av förvärvet av Super Free förväntas ske senast den 29 januari 2021, vilket offentliggjordes var för sig tidigare idag.

OREVIDERAD PROFORMAINFORMATION JAN-SEPT 2020
En preliminär proforma-resultaträkning för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2020 presenteras nedan i syfte att beskriva ett hypotetiskt finansiellt resultat i Stillfront-koncernen om Transaktionerna hade genomförts per den 1 januari 2020. Inga synergier har beaktats. Super Free har hittills haft USD som redovisningsvaluta och Sandbox har hittills haft EUR som redovisningsvaluta. USD- och EUR-beloppen har konverterats till SEK med tillämpning av den genomsnittliga valutakursen för perioden, med USD/SEK om 9,4650 och EUR/SEK om 10,5603. Stillfront har genomfört en preliminär IFRS-konvertering av Super Frees finansiella resultat för den sammanfattade proforman.

PROFORMA RESULTATRÄKNING

IFRS
Oreviderat
MSEK
Stillfront
(Rapporterade siffror)
YTD Q3’20
Super Free
YTD Q3’20
Sandbox
YTD Q3’20
Stillfront
(Proforma)
YTD Q3’20
Nettoomsättning 2 910 539 101 3 550
Aktiverat arbete för egen räkning 241 31 12 285
Övriga rörelseintäkter 11 1 1 13
Totala intäkter 3 162 571 113 3 847
Justerad EBITDA[1] 1 236 81 55 1 373
Justerad EBITDA-marginal 42% 15% 55% 39%
Justerad EBIT[2] 1 094 68 49 1 212
Justerad EBIT-marginal 38% 13% 49% 34%

Efter slutförande av förvärven kommer Stillfronts skuldsättningsgrad att ligga på cirka 1,4x EBITDA, inom kommunicerat skuldsättningsmål på 1,5x EBITDA.

Den preliminära finansiella proformainformationen inkluderar inte några ytterligare justeringar för andra förvärv som Stillfront har genomfört under året före deras respektive konsolidering i Stillfront-koncernen. Alla siffror är preliminära och oreviderade.

Stillfront har inte slutfört de detaljerade värderingsanalyser som krävs för att komma fram till de slutliga uppskattningarna av det verkliga marknadsvärdet för de tillgångar som ska förvärvas och de skulder som ska övertas i samband med Förvärven. Den preliminära fördelningen av vederlaget för förvärvet som används i denna oreviderade preliminära proformainformationen är baserad på Stillfronts preliminära uppskattningar vid tidpunkten för framtagande av denna preliminära proformainformation. Som ett resultat av slutförandet av denna fördelning efter förvärvets slutförande, förväntar sig Stillfront att göra justeringar av förvärvsanalysen, där vissa av dessa justeringar kan vara väsentliga. Skillnader mellan den preliminära och den slutliga förvärvsanalysen kan ha väsentlig påverkan på Stillfronts finansiella proformaresultat.

OREVIDERADE PROGNOSSIFFROR FÖR FÖRVÄRVEN FÖR HELÅRET 2021
För helåret 2021 beräknar Stillfront att Förvärven tillsammans kommer bidra till Stillfront-koncernen med:

  • Proforma-nettoomsättning om 1 500–2 000 miljoner kronor och
  • Proforma-justerad EBITDA om 350–450 miljoner kronor.

Tillträde av förvärvet av Sandbox förväntas ske senast den 30 december 2020 och tillträde av förvärvet av Super Free förväntas ske senast den 29 januari 2021, vilka offentliggjordes var för sig tidigare idag.

De finansiella antagandena baseras på förvärvens förvaltningskonton och prognoser. Förväntad tillväxt drivs för Super Free främst av de tre spelen Word Collect, Word Nut och Trivia Star liksom kommande pipeline av nya spel. Förväntad tillväxt för Sandbox drivs främst av mobil lansering, speluppdateringar, förbättrad marknadsföring och lokalisering av spelet Albion Online.

Den initiala köpeskillingen för Super Free uppgår till 150 miljoner USD och den initiala köpeskillingen för Sandbox uppgår till 130 miljoner EUR, i båda fallen på kontant- och skuldfri basis. Den sammanlagda initiala betalningen för Förvärven uppgår således till cirka 2,6 miljarder kronor.

Som konverteringsgrad till SEK har följande valutor använts: USD/SEK 8,4813 enligt Riksbanken per 30 november 2020, EUR/SEK 10,1579 enligt Riksbanken per 30 november 2020.

TELEFONKONFERENS FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA
Företrädare för Stillfront kommer att delta i en telefonkonferens den 18 december kl. 10:00 CET. För att delta, använd de uppgifter som anges nedan.

För att delta per telefon, vänligen ring;

SE: +46 8 505 58 351
UK: +44 33 330 092 66
US: +1 833 526 8382

För att delta via videolänk;

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-18-dec-2020

VIKTIG INFORMATION

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som “avser”, “uppskattar”, “förväntar”, “planerar”, “kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. Även om Stillfront anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan Stillfront inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådan risk och osäkerhet innefattar men är inte begränsade till följande: Super Free and Sandbox framtida affärsutveckling, den förväntade tillväxten av Super Free och Sandbox användarbas, förväntningen om den takt med vilken Super Free and Sandbox kan få aktiva användare, Super Free och Sandbox förmåga att generera intäkter på användarbasen och Super Free och Sandbox förmåga att lansera nya produkter enligt plan. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

[1] Justerad EBITDA är EBITDA justerad för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA-marginal är EBITDA-marginal justerad för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster som påverkar EBITDA uppgår till MSEK -28 för Super Free och MSEK -15,2 för Sandbox relaterat till uppskattade rådgivningskostnader för transaktionen.
[2] Justerad EBIT är EBIT justerad för jämförelsestörande poster exklusive avskrivningar på förvärvsrelaterade poster. Justerad EBIT-marginal är EBIT-marginal justerad för jämförelsestörande poster och exklusive avskrivningar på förvärvsrelaterade poster. Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgår till MSEK -100 för Super Free och MSEK -69 för Sandbox relaterat till avskrivningar på förvärvsrelaterade kostnader och uppskattade rådgivningskostnader för transaktionen.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases