Skip to content
Regulatory

Stillfront Group utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall år 2022 och offentliggör ett nytt icke-säkerställt periodlån om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG.

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) har idag formellt utnyttjat sin rätt till frivillig förtida inlösen av utestående seniora obligationer med rörlig ränta och ISIN SE0011897925, som förfaller den 22 november 2022 och har ett utestående belopp om SEK 600 miljoner (“Obligationerna”). I enlighet med ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen (“Inlösenmeddelandet”) kommer Obligationerna att lösas in i enlighet med dess villkor till ett pris motsvarande 100,50 procent av dess nominella belopp plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen som infaller den 5 oktober 2022.

Stillfront kommer att lösa in Obligationerna med medel från ett nytt periodlån om EUR 60 miljoner från AB Svensk Exportkredit (publ). Det nya periodlånet har en löptid på fyra (4) år och förstärker Stillfronts finansiella ställning och diversifierar ytterligare bolagets finansieringsplattform.

För ytterligare detaljer, se Inlösenmeddelandet som finns tillgängligt på Stillfronts hemsida: https://www.stillfront.com

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases