Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups bokslutskommuniké 2022

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q4

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 781 (1 442) MSEK, en ökning med 24 procent
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med -0,7 procent
 • EBIT uppgick till 70 (249) MSEK, en minskning med 72 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 485 (460) MSEK, en ökning med 5 procent, motsvarande en marginal på 27 (32) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -192 (-24) MSEK, varav merparten avser en engångsavskrivning om -176 (0) MSEK på utvecklade spel med förkortad ekonomisk livslängd och kostnader på -10 MSEK för personalminskningar
 • Avskrivningar för förvärvsrelaterade poster uppgick till -222 (-187) MSEK
 • EBITDA uppgick till 655 (532) MSEK, en ökning med 23 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 672 (556) MSEK, en ökning med 21 procent, motsvarande en marginal på 38 (39) procent
 • Periodens resultat uppgick till 203 (169) MSEK, en ökning med 20 procent
 • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 974 (953) MSEK, en ökning med 2 procent
 • Nettoskulden uppgick till 3 826 (3 649) MSEK och justerad skuldsättningskvot, proforma, var 1,5x (1,6x)
 • Likvida medel uppgick till 989 (1 133) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 401
  (2 494) MSEK
 • Stillfronts styrelse föreslår ingen utdelning för 2022

“Stillfront presterade bättre än en svag underliggande marknad under det sista kvartalet 2022. Nettoomsättningen växte med 24 procent jämfört med samma period föregående år till 1 781 MSEK, drivet av förvärvade studios, positiva valutaeffekter och stabil utveckling från våra organiska studios, med en organisk nedgång om -0,7 procent i fjärde kvartalet. Justerad EBIT uppgick till 485 MSEK och justerad EBITDA till 672 MSEK, vilket resulterade i en justerad EBIT-marginal och justerad EBITDA-marginal om 27 respektive 38 procent i kvartalet. Stillfront fortsatte generera starka kassaflöden under 2022. Kassaflödet från en löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital växte med 29 procent under 2022, till 2 082 MSEK, medan fritt kassaflöde växte till 974 MSEK, trots ökade investeringar i produktutveckling om 375 MSEK under samma period. Efter flera år av stark tillväxt sjönk marknaden för mobilspel med uppskattningsvis -8 procent under 2022. Stillfront uppvisade en organisk nedgång om -1,4 procent för helåret, signifikant bättre än marknaden tack vare stark utveckling från ett antal av våra viktigaste spelfranchises, bidrag från nya spellanseringar samt framgångsrika evenemang i spelen under året.”

Jörgen Larsson, vd Stillfront Group

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021
MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Bookings 1 760 1 446 7 014 5 440
Förändring förutbetald intäkt 21 -3 44 16
Nettoomsättning 1 781 1 442 7 058 5 455
EBIT 70 249 850 1 034
Justerad EBIT 485 460 2 005 1 802
Justerad EBIT marginal, % 27 32 28 33
EBITDA 655 532 2 545 2 020
Justerad EBITDA 672 556 2 595 2 124
Justerad EBITDA marginal, % 38 39 37 39
Jämförelsestörande poster -192 -24 -226 -104
Resultat före skatt 214 180 753 793
Resultat efter skatt 203 169 547 596
Antal anställda 1 589 1 381 1 589 1 381
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,5 1,6 1,5 1,6

INBJUDAN TILL WEBCAST

Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CET idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen:
Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q4-2022

För att ringa in via telefon:
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004791

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases