Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q4

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 442 (1 080) MSEK, en ökning med 33 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020, varav -5 procent organisk
 • EBIT uppgick till 249 (245) MSEK, en ökning med 2 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 460 (399) MSEK, en ökning med 15 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 32 (37) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -24 (-43) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av 6waves. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -187 (-111) MSEK
 • EBITDA uppgick till 532 (418) MSEK, en ökning med 27 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 556 (460) MSEK, en ökning med 21 procent
 • Finansnettot uppgick till -70 (-57) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 169 (163) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,44 (0,49) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 (0,49) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 3 649 (1 814) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,6x (0,9x)
 • Likvida medel uppgick till 1 133 (1 005) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 494 (2 634) MSEK
 • Stillfronts styrelse föreslår ingen utdelning för 2021

“Stillfront avslutar det sista kvartalet 2021 enligt plan, med solid finansiell utveckling och god lönsamhet. Vår nettoomsättning ökade med 33% till 1 442 MSEK jämfört med fjärde kvartalet förra året, tillsammans med en justerad EBIT-marginal på 32%. Vår verksamhet fortsätter att generera starka kassaflöden och fritt kassaflöde uppgick till 953 MSEK för helåret 2021, trots rekordhöga investeringar i nya spel. Under kvartalet har vi adderat 8 nya titlar till vår aktiva portfölj, som nu består av 64 spel. Vi är mycket glada över att vi har lyckats växa vår spelportfölj kraftigt under 2021 och under första halvåret 2022 ser vi fram emot att mjuklansera ytterligare 15 spel. Den organiska tillväxten förbättrades till -4,9 procent jämfört med föregående år, och vi hade sekventiell organisk tillväxt i Q4. För helåret 2022 kommer tillväxt att ske både organiskt och genom förvärv, och vi förväntar oss den organiska tillväxten för gruppen kommer att vara i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall. Jag ser fram emot att dra nytta av de skalfördelar och den plattform som vi har byggt för att generera ytterligare tillväxt och värde för våra aktieägare 2022.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

NYCKELTAL

2021 2020 2021 2020
MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Bookings 1 446 1 084 5 440 3 964
Förändring förutbetald intäkt -3 -4 16 27
Nettoomsättning 1 442 1 080 5 455 3 991
EBIT 249 245 1 034 993
Justerad EBIT 460 399 1 802 1 493
Justerad EBIT marginal, % 32 37 33 37
EBITDA 532 418 2 020 1 553
Justerad EBITDA 556 460 2 124 1 697
Justerad EBITDA marginal, % 39 43 39 43
Resultat före skatt 180 188 793 799
Resultat efter skatt 169 163 596 581
Antal anställda 1 381 1 032 1 381 1 032
Justerad skuldsättningsgrad, pro forma, x 1,6 0,9 1,6 0,9

INBJUDAN TILL WEBCAST

Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2021

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 631 913 14 22 (PIN endast för US: 89290062#)

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases