Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2021, inklusive indikativ prognos för Q3 2021

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q2

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 382 (1 192) MSEK, en ökning med 16 procent jämfört med andra kvartalet 2020, varav -17 (22) procent organisk
 • EBIT uppgick till 289 (336) MSEK, en minskning med 14 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 477 (463) MSEK, en ökning med 3 procent, Justerad EBIT-marginal uppgick till 35 (39) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -25 (-33) MSEK, varav merparten avser kostnader för listbytet samt transaktions-kostnader vid förvärvet av Game Labs. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -163 (-94) MSEK
 • Finansnettot uppgick till -72 (-85) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 149 (188) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 (0,57) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 (0,57) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 3 584 (665) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,6x (0,4x)
 • Likvida medel uppgick till 850 MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 605 MSEK

INDIKATIV PROGNOS Q3 2021

 • Nettoomsättningen beräknas uppgå till 1 275-1 325 MSEK
 • Justerad EBIT beräknas uppgå till 375-415 MSEK

Under andra kvartalet levererade Stillfront en nettoomsättning på 1 382 MSEK, en ökning med 16 procent från föregående år, med en stark marginal på 35 procent samt rekordhögt operativt kassaflöde. Spelportföljen exklusive studior som förvärvats under de senaste 12 månaderna visade en organisk nedgång av dagliga och månatliga aktiva användare, på grund av ett exceptionellt inflöde av nya användare under andra kvartalet förra året, drivet av Covid-19-pandemin. Studior som förvärvats under de senaste 12 månaderna fortsatte att utvecklas väl i andra kvartalet och Candywriter, Sandbox Interactive och Moonfrog Labs levererade alla tre över våra förväntningar. På grund av de extraordinära omständigheterna, med en marknad för mobil annonsering under förändring, vår nya produktmix, tuffa jämförelsetal från pandemin förra året samt säsongseffekter, har vi beslutat att ge en indikativ vägledning för Q3’21 där vi förväntar oss att den totala nettoomsättningen kommer att uppgå till mellan 1 275 och 1 325 MSEK med en justerad EBIT på mellan 375 och 415 MSEK.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

NYCKELTAL

2021 2020 2021 2020 Senaste 12
månaderna
2020
MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Bookings 1 377 1 209 2 690 1 894 4 760 3 964
Förändring förutbetald intäkt 5 -17 12 -11 49 27
Nettoomsättning 1 382 1 192 2 702 1 883 4 809 3 991
EBIT 289 336 542 442 1 093 993
Justerad EBIT 477 463 909 676 1 727 1 493
Justerad EBIT marginal, % 35 39 34 36 36 37
EBITDA 526 477 989 681 1 860 1 553
Adjusted EBITDA 551 510 1 049 765 1 981 1 697
Justerad EBITDA marginal, % 40 43 39 41 41 43
Resultat före skatt 217 251 426 353 872 799
Resultat efter skatt 149 188 298 264 614 581
Antal anställda 1 230 808 1 230 808 1 230 1 032
Justerad skuldsättningsgrad, pro forma, x 1,6 0,4 1,6 0,4 1,6 0,9

INBJUDAN TILL WEBCAST

Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2021

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 33 330 092 68
US: +1 64 672 249 04

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrenskraftiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases